Burawlaýjylaryň buýsançly işleri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7647/original-164634890da29e.jpg
Türkmenistanyň ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamak hem-de olary durmuşa ornaşdyrmak işleriniň her birine «Türkmennebit» döwlet konserniniň buraw işleri müdirlikleriniň zähmet toparlary hem mynasyp goşant goşýarlar. Burawlaýjylar nebitli-gazly ýataklarda dürli maksa Ýeri gelende aýtsak, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň senagat hem-de eksport kuwwatlyklarynyň pugtalandyrylmagyna, täzeçil tehnologiýalary, öňdebaryjy işläp taýýarlamalary önümçilige içgin ornaşdyrmak esasynda pudaklaýyn düzümleriň döwrebaplaşdyrylmagyna gönükdirilen ösüş maksatnamasynyň ü

Habaryň dowamyny okamak üçin