Gazçylar möhüm wezipeleri üstünlikli çözýärler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8219/original-164bf630c84c1f.jpg
«Mawy ýangyç» bilen içerki sarp edijileri bökdençsiz üpjün etmekde hem-de türkmen gazyny halkara hil derejesinde daşary bazara çykarmakda esasy wezipäniň «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýerlerdäki edara-kärhanalaryna degişlidigi pudagyň gazçylarynda egsilmez buýsanç duýgularyny döredýär. Bu ba — Ýagşymyrat Kulyýewiç, halkymyzyň mukaddes öý-ojaklarynyň odunyň baky alawlamagyny gazanmak işi welaýatyň gazçylarynyň öňünde durýan möhüm wezipeleriň biri. Söhbetdeşligimizi müdirligiňiziň gazçylarynyň häzirki döwürde bu ugurda durmuşa geçirýän işleri dogrusyndaky gürrüňden başlasak, ýerlikl

Habaryň dowamyny okamak üçin