TESC-2024 halkara forumyna gatnaşyjy bilen söhbetdeşlik

16:36 10.06.2024 623

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/11141/original-16666a9d0da1b0.jpg

«Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly halkara ylmy-amaly maslahatynyň galdyran täsirleri barada Tatarystan Respublikasynyň (RF) “KER – Holding” kompaniýasynyň ekologiýa taslamalary boýunça direktory Mansur Khasilatullow paýlaşdy.

- Kompaniýaňyz barada hem-de onuň Türkmenistanyň energetika ulgamyny ösdürmäge goşandy barada gürrüň beräýseňiz.

- “KER – Holding” kompaniýasy energetika, ÝES-leriň, beketleriň, kiçi beketleriň, gaz turbina desgalarynyň gurluşygy we abatlaýyş işleri bilen meşgullanýar. Häzirki zaman gazturbina tehnologiýalarynyň önümçiligi we abatlaýyş işleri esasy iş ugrumyz bolup durýar.

Biz Türkmenistanda 2009-njy ýyldan bäri iş alyp barýarys. Bilelikde iş alyp barmak bilen, “Türkmengaz”, “Türkmennebit” döwler konsernleri bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk edýäris. Bu ýerde biz daşary ýurtlarda, şol sanda Germaniýada, ABŞ-da, Russiýada öndürilen gaz turbinalaryny abatlaýarys. Biziň abatlaýan turbina hatarymyz diýseň giň.

- TESC-2024 gatnaşygyňyz näderejede netijeli boldy?

- Biz forum açylmazyndan ep-esli öň çakylyk aldyk. Gatnaşmagyňyzyň esasy maksatlarynyň biri – gatnaşyklarymyzyň gerimini giňeltmek, täzelerini açmak.

Maslahatyň guramaçylygynyň ýokary derejesini bellemek isleýärin. Biz şeýle hem Türkmenistanyň we öňdebaryjy kompaniýalaryň uglewodorodlaryň önümçiliginiň ekologiýalylygyny ýokarlandyrmak babatda tagallalaryny goldaýarys.

- Sagboluň, ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmekde mundan beýläk hem üstünlikleri arzuw edýäris.

Başga makalalar
162d10d609a254.jpeg
Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny, gaz we nebit önümlerini almaga gyzyklanma bildirýär

14-15-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna bardy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi belleýär. Penşenbe güni iki ýurduň Hökümet wekilleriniň gatnaşmagynda ikiçäk görnüşde we giňişleýin düzümde ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.


1655c5808971a4.jpg
Malaýziýanyň täze ilçisi bilen ileri tutulýan ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Mohd Suhaimi Bin Ahmad Tajuddin bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162d1457857f40.jpeg
Aşgabatda ulag boýunça halkara maslahat 170-den gowrak daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini jemlär

Geljek duşenbe güni Aşgabatda sebit we sebitara gatnaşyklary berktimäge we ösdürmäge gönükdirilen ulag we üstaşyr geçelgeleri dikeltmeklige bagyşlanan Halkara maslahat geçiriler. “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly halkara maslahatyna gatnaşjak delegatlaryň 400-den gowragy hasaba alyndy.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16110d376cb9e3.png
Birža söwdalarynda 109 mln 678 müň dollarlyk türkmen önümleri eksport edildi

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçen hepdede daşary ýurt puluna geçirilen söwdalaryň möçberi 109 million 678 müň ABŞ dollaryndan gowrak boldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty duşenbe güni habar berdi.