Daşky gurşawy goramak we ýaşyl geljek ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri – Aşgabatda Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibinde

19:41 05.06.2024 684

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/11101/original-16660343261a04.jpg

Şu gün, 5-nji iýunda Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri» atly halkara ylmy maslahat (TESC 2024) öz işine başlady.

Iki günlük halkara forumyň maksady jemgyýetçiligiň ünsüni ekologiýa we durnukly ösüş meselelerini çözmek bilen bagly meselelere gönükdirmekden ybaratdyr. Maslahata dünýäniň 33 döwletinden 270-den gowrak wekil gatnaşýar. Maslahat häzirki döwrüň ekologiýa wehimlerini çözmegiň üstünde bilelikde işlemek üçin alymlary, barlagçylary we hünärmenleri birleşdirip, durnukly ösüşe tarap möhüm ädim bolar.

Maslahatyň maksatnamasynyň çäklerinde BMG-niň energetika aragatnaşyklara we sebit howpsuzlygynyň bähbidine söwda bagyşlanan sessiýasy geçiriler.

“Energo ulgamlara berkidilmegiň we söwdanyň hasabyna energetika ulgamlaryň durnuklylygyny we howpsuzlygyny ýokarlandyrmak” mejlisinde sebit energetika gatnaşyklaryny we söwda hyzmatdaşlygyny berkitmegiň meseleleri maslahatlaşylar. Energetika ulgamlaryň durnuklylygyny ýokarlandyrmakda hyzmatdaşlygyň möhümligini nygtap, mejlise gatnaşyjylar sebitde söwdanyň we özara gatnaşyklaryň giňeldilmegine gönükdirilen möhüm başlangyçlary maslahatlaşarlar.

Maslahatyň çäklerinde şeýle hem Inžener-nebitçileriň jemgyýetiniň (SPE) ýörite sessiýasy geçiriler: «CO2-ni we kükürt dioksidini utilizasiýa etmek we uglewodorod serişdelerini çykarmak». Bu ugurda hünärmenler öňdebaryjy barlaglaryny we amaly goşundylaryny hödürlärler. Sessiýa gatnaşyjylar soňky gazanylanlar we öňdebaryjy tejribeler barada gymmatly maglumat alarlar. 

Maslahatyň barşynda bellenilişi ýaly, biziň ýurdumyz ekologiýa meselelerine, hususan-da, metan zyňyndylarynyň we nebit we gaz känlerini işläp taýýarlamakda ugurdaş gaz zyňyndylarynyň azaldylmagyna aýratyn ähmiýet berýär. Türkmenistan BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynda (СOP-28) Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşulýandygyny yglan etdi.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylaryny nol derejesine ýetmegi meýilleşdirýär, uzakmöhletleýin geljekde bolsa, hususy maliýe serişdeleriniň hasabyna bolşy ýaly, halkara guramalarynyň maliýe goldawy esasynda zyňyndylaryň derejesini azaltmagy meýilleşdirýär. Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak barada başlangyjy tassyklady.

Maslahata we işewür duşuşyklara Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagy wekilleriň energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda we energetika ulgamynyň diwersifikasiýalaşdyrylmagynda mümkinçiliklerimize doly derejede düşünmeklerini üpjün eder.

Başga makalalar
162d10d609a254.jpeg
Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny, gaz we nebit önümlerini almaga gyzyklanma bildirýär

14-15-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna bardy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi belleýär. Penşenbe güni iki ýurduň Hökümet wekilleriniň gatnaşmagynda ikiçäk görnüşde we giňişleýin düzümde ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.


1655c5808971a4.jpg
Malaýziýanyň täze ilçisi bilen ileri tutulýan ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Mohd Suhaimi Bin Ahmad Tajuddin bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162d1457857f40.jpeg
Aşgabatda ulag boýunça halkara maslahat 170-den gowrak daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini jemlär

Geljek duşenbe güni Aşgabatda sebit we sebitara gatnaşyklary berktimäge we ösdürmäge gönükdirilen ulag we üstaşyr geçelgeleri dikeltmeklige bagyşlanan Halkara maslahat geçiriler. “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly halkara maslahatyna gatnaşjak delegatlaryň 400-den gowragy hasaba alyndy.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16110d376cb9e3.png
Birža söwdalarynda 109 mln 678 müň dollarlyk türkmen önümleri eksport edildi

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçen hepdede daşary ýurt puluna geçirilen söwdalaryň möçberi 109 million 678 müň ABŞ dollaryndan gowrak boldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty duşenbe güni habar berdi.