Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň wekilleri ýangyç-energetika we beýleki ugurlarda taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

17:36 07.06.2024 661

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/11123/original-16662ebc147dee.jpg

6-njy iýunda geçirilen Türkmenistanyň daşary işler ministri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon toparynyň ýolbaşçysy Raşid Meredow bilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen toparynyň ýolbaşçysy Hiroýuki Tsubaýyň arasyndaky wideokonferensiýa görnüşinde duşuşykda nebit-gaz, himiýa we oba hojalygy pudaklarynda täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar we Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda, esasanam söwda we ykdysady ugurda hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler.

Şunuň bilen baglylykda, agzalan özara hyzmatdaşlygyň möhüm guraly hökmünde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hereket edýän toparlaryň çykyş edýändigini bellediler.

Duşuşygyň çäklerinde taraplar iň ýokary we ýokary derejelerdäki saparlara döwletara gatnaşyklarynyň ösmeginde möhüm ähmiýet berilýändigini nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň saparynyň we netijeli duşuşyklaryň ähmiýeti aýratyn bellenildi.

Nebit-gaz, himiýa we oba hojalygy pudaklarynda täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri, şeýle hem ozal gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilşi bilen baglanyşykly meselelere seredildi. Mundan başga-da, gepleşikleriň dowamynda energetika, gaz himiýasy pudaklarynda, uglerod bitaraplygy we metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine üns çekildi.

Söhbetdeşler şu ýylyň awgust aýynda «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» formatynda Astana şäherinde geçiriljek sammitine taýýarlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon we ýapon-türkmen toparlarynyň 15-nji mejlisiniň guramaçylyk meseleleri barada pikir alyşdylar.

Başga makalalar
162d10d609a254.jpeg
Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny, gaz we nebit önümlerini almaga gyzyklanma bildirýär

14-15-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna bardy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi belleýär. Penşenbe güni iki ýurduň Hökümet wekilleriniň gatnaşmagynda ikiçäk görnüşde we giňişleýin düzümde ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.


1655c5808971a4.jpg
Malaýziýanyň täze ilçisi bilen ileri tutulýan ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Mohd Suhaimi Bin Ahmad Tajuddin bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162d1457857f40.jpeg
Aşgabatda ulag boýunça halkara maslahat 170-den gowrak daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini jemlär

Geljek duşenbe güni Aşgabatda sebit we sebitara gatnaşyklary berktimäge we ösdürmäge gönükdirilen ulag we üstaşyr geçelgeleri dikeltmeklige bagyşlanan Halkara maslahat geçiriler. “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly halkara maslahatyna gatnaşjak delegatlaryň 400-den gowragy hasaba alyndy.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16110d376cb9e3.png
Birža söwdalarynda 109 mln 678 müň dollarlyk türkmen önümleri eksport edildi

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçen hepdede daşary ýurt puluna geçirilen söwdalaryň möçberi 109 million 678 müň ABŞ dollaryndan gowrak boldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty duşenbe güni habar berdi.