160b67336ac0a4.jpeg
Şahamçadaky utgaşykly işler
02.06.21 - 03:49

Zergär Türkmenabat nebit önümleri kärhanasynyň iri şahamçalarynyň biridir. Bu ýere Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan dürli görnüşli nebit önümleri yzygiderli gelip gowuşýar.


160b6736b37341.jpeg
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň baýramy
02.06.21 - 03:50

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen Bütindünýä welosiped güni parahatçylyk, sagdynlyk we ruhubelentlik ýaly adamzat gymmatlyklarynyň ähmiýetini alamatlandyrýan halkara baýramçylyga öwrüldi we her ýylyň 3-nji iýunynda jahanyň çar künjeginde giňden bellenilýär.


160ac9c8643f44.jpeg
Toý sowgatlary saldamly bolar
25.05.21 - 16:43

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylarynyň şu günler etrabyň çäginde bar bolan dürli basyşly gaz geçirijilerini we gaz paýlaýjy hem-de sazlaýjy enjamlaryny düýpli abatlap, geçirijilik mümkinçiliklerini artdyrmak ugrunda durmuşa geçirýän işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


160ac9cd94779b.jpeg
Öz işiniň ussatlary
25.05.21 - 16:44

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Gaz toplaýyş we akdyryş müdirligine degişli bolan «Goturdepe», «Barsagelmez» we «Hazar» gaz gysyjy desgalarynda döwrebap işler alnyp barylýar. Häzirki zaman dünýäsiniň iň bir kämil kuwwatlyklaryna eýe bolan bu desgalaryň netijeli işledilmegi bilen müdirlik boýunça ýylyň geçen dört aýynda toplanylyp, arassalanylyp we gaýtadan işlenilip, konserniň nebitli guýularyna ugrukdyrylan gazyň umumy möçberi 1 milliard 928 million kubmetrden hem köp boldy.


160ac9d17e4b5a.jpeg
Tebigy gazyň çykarylyşy we eksporty artýar
25.05.21 - 16:45

«Türkmengaz» döwlet konserni uglewodorod çig malyny çykarmagyň depginini artdyrýar. Şu ýylyň dört aýynda ýer astyndan tebigy we ugurdaş gazyň 29 milliard kubmetre golaýy, ýagny geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 4 milliard kubmetrden gowragy çykaryldy. Ösüş depgini 116,2 göterime deň boldy.


160ac9dc87a349.jpeg
Nebit önümçiligine saldamly goşant goşulýar
25.05.21 - 16:48

Nebit önümçiliginde, ýagny çig nebitiň çykarylyşynyň depginini talap edilýän ýokary derejede saklamak üçin üns merkezinde saklamaly wajyp meseleleriň biri ulanyş guýularynyň ählisiniň hereket etmegi bolup durýar. Dürli sebäplere görä wagtlaýyn hereket etmeýän guýularda gaýragoýulmasyz şertlerde degişli abatlaýyş işlerini geçirip, ulanyşa girizmek talap edilýär.


160a4b8ac28ac4.jpeg
Arkalaşykly iş abraý getirýär
19.05.21 - 17:05

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019—2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda döwletimizde tebigy gazyň çykarylyşynyň artdyrylmagyna «Türkmengaz» döwlet konserniniň beýleki önümçilik düzümleri bilen birlikde Tamponaž müdirliginiň zähmet adamlary hem öz mynasyp goşandyny goşýarlar. Olar döwletimiziň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygyna zähmet sowgatlary bilen barmak üçin häzir iş depginlerini has-da ýokarlandyrýarlar.


160a4b90e6272e.jpeg
Şanly senelere mynasyp sowgat bilen
19.05.21 - 17:06

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň başarjaň işgärleri tamamlanýan her bir aýy zähmet üstünliklerine besleýärler. Nebiti gaýtadan işleýjiler «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň taryhy senelerini, ilkinji nobatda bolsa, ýurt Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny we hünär baýramyny zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy maksat edinip, artdyrylan gaýrat bilen zähmet çekýärler. Munuň şeýledigine kärhana boýunça üstümizdäki ýylyň geçen dört aýynda gazanylan maliýe-ykdysady görkezijilere ser salanyňda hem aýdyň göz ýetirip bolýar.


1609a2a1436b62.jpeg
Sementlemek arkaly guýulary abatlamak
11.05.21 - 16:54

Nebit we gaz ýataklaryny özleşdirmegiň tehnologiýasy we toplumlaýyn mehanikasy hünäri boýunça 50 ýyla golaý «Goturdepe» guýulary düýpli abatlaýyş müdirliginde işläp, geçen ýyl hormatly dynç alşa çykdym. Biz guýulary düýpli abatlamak işinde örän çylşyrymly we jogapkärli hasaplanylýan sementlemek işini geçirmegiň tärleri barada «Nebit-gaz» gazetiniň üsti bilen ýaşlara hem-de hünärmenlere gürrüň bermegi makul bildik.


1609a2a85bbf54.jpeg
Ýerasty baýlyklaryň mesgeni
11.05.21 - 16:56

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Keýmir» nebitgaz çykaryş müdirligi (NGÇM) Balkanabat şäherinden 210 kilometr daşlykda ýerleşen, Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň günorta sebitindäki nebitgaz känleriniň dördüsini — Ekerem, Akpatlawuk, Keýmir we Kemer meýdançalaryny özüne birleşdirýär.


1609a2ac746926.jpeg
Eşretli ýaşaýşyň hyzmatynda
11.05.21 - 16:57

Halkymyza durmuşy eşretleriň barha elýeterli bolmagy ugrunda alnyp barylýan giň gerimli işler özüniň gözbaşyny hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesinden alýar. Ýaşaýşy abadançylyga besleýän eşretleriň biri-de tebigy gazdyr.


1609a2af98c870.jpeg
Mübärek aý
11.05.21 - 16:58

Oraza bütin musulman ymmatynyň baýramydyr. Musulman senenamasynyň dokuzynjy aýy bolan «Aýlaryň soltany» adyny alan Oraza aýy haýyr-sahawata, ynanç-ygtykatlara, ýagşy niýet-pällere, alkyş-dileglere, mähir-muhabbete, sogaplara beslenen aýdyr.


16090e4426efa4.jpeg
Taryhy wakalar beýik işlere badalgadyr
04.05.21 - 16:05

Toýlary toýa ulaşýan Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň möhüm ähmiýetli taryhy wakalarynyň birine öwrüldi.


16090e49d7d579.jpeg
Maksat — önüm öndürilişini artdyrmak
04.05.21 - 16:07

Mukaddes senäni — Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylamak, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleriniň üstümizdäki ýyldaky baş maksadydyr.


16090e5367de11.jpeg
Türkmenistan — ÝB: energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk
04.05.21 - 16:09

2021-nji ýylyň ahyryna çenli Ýewropa komissiýasy Ýewropa Bileleşiginiň elektrik energetikasy we gaz ulgamynda umumy gyzyklanma döredýän taslamalaryň täze sanawyny tassyklar (PCI). Bu sanawa Ýewropanyň energetika bazary üçin zerur bolan hem-de ÝB-niň elýeterli, howpsuz we durnukly energiýany üpjün etmek boýunça energetika syýasatynyň maksatlaryna ýetmek üçin möhüm bolan taslamalar girizilýär.