Sarpasy uly halypa

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2380/original-160c83fa33f704.jpeg
Manyly ömrüniň 36 ýylyny ýa-da bütin zähmet ýoluny ülkämiziň gaz senagaty ulgamynyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekmeklige bagyşlan tejribeli hünärmen Agajan Mapbakowyň ýetginjeklik ýyllary Mary welaýatynyň çägindäki baý gory bolan Gündogar hem-de Günbatar Şatlyk gaz käniniň ýokary depgin b Bu ýigide tutumly işleri günde-günaşa synlamak miýesser edýärdi. Munuň özi Agajanyň kalbynda şu ugurdan ýokary bilim alyp, gazçynyň hünärine eýe bolmak arzuwyny döretdi.

Habaryň dowamyny okamak üçin