Garagumdaky gyzgalaňly işler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2381/original-160c83fecee5c3.jpeg
«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň gurluşykçylary ata Watanymyzyň şanly toýuny — Garaşsyzlyk baýramyny saldamly zähmet sowgatlary bilen garşylamagy maksat edinip, her iş gününi üstünlikli jemleýärler. Häzir olar Merkezi Garagum — Zäkli — Derweze gaz kondensatly käninde gaz geçirijileri çekm — Bizde ýerine ýetirýän çylşyrymly işlerimiziň abyny-tabyny kemsiz ele alan, ýokary hünär derejeli, zähmetsöýer adamlaryň jemlenendigini ilkinji nobatda aýdasym gelýär. Olar özlerine tabşyrylýan her bir jogapkärli buýurmany talabalaýyk ýerine ýetirmegiň abraý bilen hötdesinden gelýärler. Häzirki

Habaryň dowamyny okamak üçin