Şanly ýyldaky şowly gadamlar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2339/original-160bf096577aef.jpeg
Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllyk baýramyny zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň işgärleriniň baş maksadydyr. Olar durmuş-ykdysady özgertmelere berk esas bolup durý Gazanylýan guwandyryjy netijeler hakynda gürrüň bermegini haýyş edip, müdirligiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetowa ýüz tutduk. Şonda ol:

Habaryň dowamyny okamak üçin