Nebitgaz toplumy: buýsandyryjy netijeler, geljegi uly maksatnamalar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2378/original-160c83efaf1ec0.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän energetika strategiýasy ýurdumyzyň ägirt uly uglewodorod kuwwatynyň netijeli amala aşyrylmagyna hem-de energetika pudagynda milli we döwlet bähbitlerine laý Milli we halkara bilermenleri tarapyndan mähriban Diýarymyzyň tutuş çägi diýen ýaly, şol sanda Hazaryň türkmen ýalpaklygy nebitiň we gazyň täze ýataklaryny gözläp tapmak nukdaýnazaryndan geljegi uly hasaplanylýar. Häzirki wagtda nebit we gaz ýataklarynyň 200-e golaýy hem-de geljegi uly gurluşlary

Habaryň dowamyny okamak üçin