Geofizikleriň batly gadamlary

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2424/original-160d1bb18b660d.jpeg
«Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Mary meýdançasyndaky guýularda geofiziki gözlegler boýunça önümçilik tehnologiki gullugy müdirligiň öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biridir. Gullugyň agzybir hünärmenleri Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şu ýyl uly dabara bilen baýram ediljek 30 ýyllyk şanly senesi Edaranyň hünärmenleriniň, işçileriniň işleri bilen ýakyndan tanyş bolsaň, onda gaz känlerindäki gözleg hem ulanyş guýularyndan egsilmez milli baýlygymyz bolan tebigy gazyň çykarylyşynyň artdyrylmagynda geofizikleriň hyzmatynyň biçak uludygyna pugta göz ýetirýärsiň. Çünki gaz guýularynda geçirilýä

Habaryň dowamyny okamak üçin