Gaz akdyryjylaryň gaýratly zähmeti

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7390/original-1643e45a28bc32.jpeg
«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň iň iri hem öňdebaryjy önümçilik düzümi bolan «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçy hünärmenleridir işçileri ýurdumyzyň Mary hem-de Lebap welaýatlarynyň ilatynyň, şeýle hem olaryň çäklerindäki edara-kärhanalaryň tebigy gaz bilen üpjün edilmegi üçin ýokary basyşly «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçylary häzir iki welaýatyň çägindäki ýokary basyşly gaz geçirijileriň iki müň sekiz ýüz sekiz kilometrine hyzmat edýärler. Kärhananyň önümçilik gulluklarynyň bir bitewi sazlaşykda işlemekleri arkaly bu ýerde tebigy gazy akdyrmak boýunça bellenilen meýilnamalar

Habaryň dowamyny okamak üçin