Ruhubelent gazçylar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7320/original-1643508e649f23.jpeg
«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Çöllük» önümçilik edarasynyň gazçylary şu ýylyň ilkinji çärýegini netijeli jemlediler. Gaz gysyjy, ugur ulanyş, elektrosuw üpjünçiligi, awtomatika we elektrohimiýa gorag gullugy ýaly gulluklardan hem Ýeri gelende aýtsak, edaranyň işgärleri ýurdumyzyň gaz känlerine baý bolan gündogar böleginden alynýan tebigy gazy Diýarymyzyň demirgazygyndaky içerki sarp edijilere ýetirmek bilen bir hatarda, onuň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem ýokary netijelere eýe bolýarlar. Muňa mysal edip, bu ýerde

Habaryň dowamyny okamak üçin