Makalalar
160e4171291c47.jpeg
Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň çig mal binýady berkidilýär
06.07.21 - 18:40

«Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägiň günbatar bölegindäki gazly ýataklaryň ýerüsti desgalarynyň taslamasyny işläp düzmek we gurmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin yglan edilen halkara bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Bäsleşik Hytaýyň «International» milli nebitgaz korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy tarapyndan geçirildi, «China Petroleum Engineering Construction» kompaniýasy onuň ýeňijisi diýlip ykrar edildi.


160e4177f9515e.jpeg
Şanly senäniň hormatyna
06.07.21 - 18:42

Şu ýylda ýurdumyzda giňden bellenilýän şanly senäni — Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygyny döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamynyň edara-kärhanalarynyň zähmet adamlary-da mynasyp sowgatly garşy alýarlar.


160e417c73934b.jpeg
Gyş möwsümine ykjam taýýarlyk görülýär
06.07.21 - 18:43

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýatyň iň çetki günbatar etrabynyň ilatyny we edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen birlikde, etrabyň çäginde bar bolan gaz desgalaryny düýpli abatlap, olary gyş möwsümine taýýarlamak işlerini hem guramaçylykly dowam edýärler.


160dab1e054255.jpeg
Durky täzelenen beket halkyň hyzmatynda
29.06.21 - 15:38

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi hem-de Gahryman Arkadagymyzyň doglan güni mynasybetli «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynyň garamagyndaky durky düýpgöter täzelenen 170-nji awtoulaglara ýangyç guýujy döwrebap bekediň ulanylmaga berilmegi ýakymly pursatlara baý boldy.


160dab25f95293.jpeg
Çig mala baý Akbulak
29.06.21 - 15:40

— Ýurdumyzyň Köýtendag sebiti baýlyklara baýdyr. Milli Liderimiz şol baýlyklary ýurdumyzyň ösüşleriniň hyzmatyna goýmak maksady bilen anyk wezipeleri kesgitledi. Öňden bellenilenleri üstünlikli amala aşyrmak üçin ýerli çig mallara daýanýan kuwwatly önümçilik kärhanalary gurulýar. Bu möhüm işe biziň hünärmenlerimiz işjeň hem-de netijeli gatnaşýarlar.


160d1ba2bb0d6c.jpeg
Türkmenistan — Hytaý: strategik hyzmatdaşlar we hoşniýetli dostlar
22.06.21 - 20:23

«Türkmengaz» döwlet konserni «mawy ýangyjy» batly depginler bilen çykarmagy dowam edýär.


160d1bacae9929.jpeg
Suw gözleýjileriň zähmet üstünlikleri
22.06.21 - 20:26

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylyň her bir aýyny zähmet rowaçlyklaryna beslemek bilen, ýurt Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şöhratly senesini mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamaklyga uludan taýýarlyk görýärler.


160d1bb18b660d.jpeg
Geofizikleriň batly gadamlary
22.06.21 - 20:27

«Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Mary meýdançasyndaky guýularda geofiziki gözlegler boýunça önümçilik tehnologiki gullugy müdirligiň öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biridir. Gullugyň agzybir hünärmenleri Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şu ýyl uly dabara bilen baýram ediljek 30 ýyllyk şanly senesini ýokary önümçilik görkezijileri bilen garşy almak üçin her bir aýy üstünlikli jemleýärler.160c83efaf1ec0.jpeg
Nebitgaz toplumy: buýsandyryjy netijeler, geljegi uly maksatnamalar
15.06.21 - 15:47

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän energetika strategiýasy ýurdumyzyň ägirt uly uglewodorod kuwwatynyň netijeli amala aşyrylmagyna hem-de energetika pudagynda milli we döwlet bähbitlerine laýyk gelýän halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge gönükdirilendir.


160c83f5b7fd8a.jpeg
Guýulary bökdençsiz işletmegiň çäreleri
15.06.21 - 15:49

Nebit önümli gatlaklaryň geologik-fiziki häsiýetnamalaryny, guýularyň önüminiň düzümini we häsiýetlerini, olaryň gurluşlaryny we işleriniň taslama düzgünlerini hasaba alyp, ulanyş döwründe ýüze çykýan çylşyrymly ýagdaýlaryna seredip, öz wagtynda çäresini görüp, nebit akymyny artdyrmak öňde goýlan esasy wezipedir. Çüwdürimli guýularyň kadaly iş düzgüni saýlanyp alnanda, olaryň ştuseriniň diametriniň, gaz faktorynyň, debitiniň (çykymynyň) möçberiniň sazlanylmagy we gatlaklarynyň parametrleriniň öwrenilip seljerilmegi göz öňünde tutulýar.


160c83fa33f704.jpeg
Sarpasy uly halypa
15.06.21 - 15:50

Manyly ömrüniň 36 ýylyny ýa-da bütin zähmet ýoluny ülkämiziň gaz senagaty ulgamynyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekmeklige bagyşlan tejribeli hünärmen Agajan Mapbakowyň ýetginjeklik ýyllary Mary welaýatynyň çägindäki baý gory bolan Gündogar hem-de Günbatar Şatlyk gaz käniniň ýokary depgin bilen özleşdirilip başlanan ýyllaryna gabat gelipdi.


160c83fecee5c3.jpeg
Garagumdaky gyzgalaňly işler
15.06.21 - 15:51

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň gurluşykçylary ata Watanymyzyň şanly toýuny — Garaşsyzlyk baýramyny saldamly zähmet sowgatlary bilen garşylamagy maksat edinip, her iş gününi üstünlikli jemleýärler.


160bf096577aef.jpeg
Şanly ýyldaky şowly gadamlar
08.06.21 - 16:08

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllyk baýramyny zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň işgärleriniň baş maksadydyr.


160b671c85ae6f.jpeg
Möwsüme taýýarlyk möhüm wezipe
02.06.21 - 03:43

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň gazçylarynyň etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny ýylyň islendik möwsüminde milli baýlygymyz bolan «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek maksadynda şu günler durmuşa geçirýän derwaýys işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.