Toý sowgatlary saldamly bolar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2746/original-1611b5d26da5bf.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň baýry kärhanalarynyň biri bolan «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän önümçilik edaralarynyň işçi-hünärmenleri barha golaýlaşýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesini mynasyp zähmet sowgatlary Munuň şeýledigine müdirligiň agzybir gazçylary tarapyndan welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek hem-de daşary bazarlara çykarylýan tebigy gazyň üznüksiz akdyrylmagyny gazanmak ugrunda şu günler alnyp barylýan nusgalyk i

Habaryň dowamyny okamak üçin