Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýa Energetika hyzmatdaşlygynyň meýilnamasyny işläp düzmegi teklip etdi

18:28 02.10.2023 1104

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8748/original-1651a45cd0adfb.jpg

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleriniň orunbasary, ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministri bilen duşuşygynda ikitaraplaýyn energetika hyzmatdaşlygynyň meýilnamasyny işläp taýýarlamagy teklip etdi diýip, TDH habar berýär.

Geleşikleriň barşynda energetika möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Bu ugurda Germaniýanyň kompaniýalaryna Türkmenistanyň nebitgaz we gazhimiýa toplumlarynyň täze desgalaryny gurmak we ozal hereket edýänlerini döwrebaplaşdyrmak, Hazar deňziniň ýalpaklygynda nebitgaz serişdelerini özleşdirmek, Hazarüsti gaz geçirijisini gurmak boýunça taslamalara gatnaşmagy üçin mümkinçilikler açylýar.

Wodorod energetikasy hem-de metanyň zyňyndylaryny azaltmak ulgamlarynda bilelikde tagalla etmegiň uly mümkinçiliginiň bardygyna aýratyn üns çekildi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň bu ugurlarda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy tassyklanyldy we ikitaraplaýyn energetika hyzmatdaşlygynyň meýilnamasyny işläp taýýarlamaga we ony durmuşa geçirmäge döwlet düzümlerini hem-de iri kompaniýalary çekmek teklip edildi.

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


164140e2430d50.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr

Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdan daşary mejlisine gatnaşanda çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.