Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýa Energetika hyzmatdaşlygynyň meýilnamasyny işläp düzmegi teklip etdi

18:28 02.10.2023 2613

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8748/original-1651a45cd0adfb.jpg

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleriniň orunbasary, ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministri bilen duşuşygynda ikitaraplaýyn energetika hyzmatdaşlygynyň meýilnamasyny işläp taýýarlamagy teklip etdi diýip, TDH habar berýär.

Geleşikleriň barşynda energetika möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Bu ugurda Germaniýanyň kompaniýalaryna Türkmenistanyň nebitgaz we gazhimiýa toplumlarynyň täze desgalaryny gurmak we ozal hereket edýänlerini döwrebaplaşdyrmak, Hazar deňziniň ýalpaklygynda nebitgaz serişdelerini özleşdirmek, Hazarüsti gaz geçirijisini gurmak boýunça taslamalara gatnaşmagy üçin mümkinçilikler açylýar.

Wodorod energetikasy hem-de metanyň zyňyndylaryny azaltmak ulgamlarynda bilelikde tagalla etmegiň uly mümkinçiliginiň bardygyna aýratyn üns çekildi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň bu ugurlarda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy tassyklanyldy we ikitaraplaýyn energetika hyzmatdaşlygynyň meýilnamasyny işläp taýýarlamaga we ony durmuşa geçirmäge döwlet düzümlerini hem-de iri kompaniýalary çekmek teklip edildi.

Başga makalalar
1617f8b7349a4c.jpeg
Owganystanyň Goranmak ministrligi TOPH gaz geçirijisiniň we ýurduň çäginde beýleki taslamaryň gurluşygynda howpsuzlygy kepillendirýär

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Kabul şäherine bolan iş saparynyň çäklerinde Owganystanyň ýokary derejeli döwlet wekilleri bilen birnäçe duşuşyklary geçirdi. Işjeň gepleşikleriň barşynda owgan tarapy bilelikdäki ykdysady taslamalaryň ählisiniň howpsuzlygynyň üpjün ediljekdigini beýan etdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1617b9f72af17b.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2021» forumy özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ägirt uly mümkinçiliklerini tassyklady

«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2021» XXVI Halkara maslahatynyň ikinji güni Hazaryň türkmen kenarynda maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek ulgamynda täzeçillikleri, şeýle hem pes uglerodly geljege geçmekde tebigy gazyň ornuny maslahatlaşmaga bagyşlandy.


164a50e57493a9.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklaryna strategik nukdaýnazardan seredýär

Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklaryna strategik nukdaýnazardan seredýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisinde eden çykyşynda belledi.


1617b82a9745b6.jpeg
«Yug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasy bilen Türkmenistanda nebitiň çykarylyşyny artdyrmak boýunça şertnama gol çekildi

27-28-nji oktýabrda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2021» XXVI Halkara maslahatynyň çäklerinde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy we «Yug-Neftegaz Private Limited» (Singapur) kompaniýasy Türkmenistanyň günbatarynda Goturdepe nebitgaz käniniň gündogar böleginde we Günorta Burun etraplarynda 3D we 2D barlaglaryny geçirmek üçin şertnama gol çekdiler.


1617f8ab8e10fa.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Kabulda Owganystanyň Hökümet ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystanyň Hökümet ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.