Halk Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris

11:56 30.09.2023 1109

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8733/original-16517c6915ec43.jpg

Myrat ATAGARRYÝEW,
«Türkmennebit» döwlet konserniniň Umumy bölüminiň baş hünärmeni, konserniň demokratik partiýasynyň ilkinji guramasynyň başlygy:

— Halk Maslahatynyň bu taryhy mejlisi döwletiň we jemgyýetiň, her bir türkmenistanlynyň durmuşynda möhüm, şanly waka boldy.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň eden çykyşlarynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň esasy ugurlary kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumynyň öňünde durýan wezipeleri kesgitlemek bilen, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda çig nebiti galyndysyz düýpli gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän täze desgalaryň gurluşygynyň alnyp barylmagyny ýene bir mysal hökmünde getirdi.

Häzir hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatlyklary artdyrylýar, pudagyň kärhanalary döwrebap enjamlar, öňdebaryjy sanly we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalar bilen üpjün edilýär. Nebitgaz toplumynyň işine täze ylmy gazanylanlar ornaşdyrylýar. Ugurdaş düzüm giňeldilýär, täze iş orunlary döredilýär.

Şu mümkinçilikden peýdalanyp, ähli türkmenistanlylary baş baýramymyz bolan ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlaýaryn.

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


164140e2430d50.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr

Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdan daşary mejlisine gatnaşanda çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.