Halk Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris

11:56 30.09.2023 3183

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8733/original-16517c6915ec43.jpg

Myrat ATAGARRYÝEW,
«Türkmennebit» döwlet konserniniň Umumy bölüminiň baş hünärmeni, konserniň demokratik partiýasynyň ilkinji guramasynyň başlygy:

— Halk Maslahatynyň bu taryhy mejlisi döwletiň we jemgyýetiň, her bir türkmenistanlynyň durmuşynda möhüm, şanly waka boldy.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň eden çykyşlarynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň esasy ugurlary kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumynyň öňünde durýan wezipeleri kesgitlemek bilen, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda çig nebiti galyndysyz düýpli gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän täze desgalaryň gurluşygynyň alnyp barylmagyny ýene bir mysal hökmünde getirdi.

Häzir hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatlyklary artdyrylýar, pudagyň kärhanalary döwrebap enjamlar, öňdebaryjy sanly we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalar bilen üpjün edilýär. Nebitgaz toplumynyň işine täze ylmy gazanylanlar ornaşdyrylýar. Ugurdaş düzüm giňeldilýär, täze iş orunlary döredilýär.

Şu mümkinçilikden peýdalanyp, ähli türkmenistanlylary baş baýramymyz bolan ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlaýaryn.

Başga makalalar
162e8c6614ee41.jpeg
Türkmenistanyň känlerinde milli maýa goýumlary özleşdirmek işleri depginli dowam edýär

Geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow nebitgaz toplumy tarapyndan nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak hem-de ýakyn ýyllarda milli maýa goýumlary öz wagtynda özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler hakynda hasabat berdi.


161fa2ec6a0adc.jpeg
VI Hazar sammitine taýýarlyk meseleleri maslahatlaşyldy

2022-nji ýyl üçin çäreleriň Meýilnamasyna laýyklykda, VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler sişenbe güni Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň nobatdaky mejlisinde maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1642125f6a66fb.jpeg
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

Ýekşenbe güni Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi.


16583f1ceb1f6a.jpg
«Türkmenistan – ÝB» bilelikdäki komitetiniň mejlisinde nebitgaz, ulag we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Brýusselde Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň bilelikdäki komitetiniň 22-nji mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


162e8c606011ad.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň önümleri ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.