Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz ibermeleriniň möçberini artdyrýar

16:00 25.05.2023 2108

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7725/original-1646f0b1bd64dc.jpg

Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz ibermeleriniň möçberini artdyrýar. Şu ýylyň mart aýynda Hytaýa «mawy ýangyjyň» eksporty 2,9 mlrd kub metre çenli artyp, 2022-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi. Bu barada Finmarket agentligi HHR-iň Gümrük müdirligine salgylanyp habar berýär.

Umuman, neşirde bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýanyň eksport edijileri ýyladyş möwsüminiň tamamlanmagy bilen Hytaýa turba geçirijisi tebigy gazynyň eksport möçberlerini dikeldýärler. Gazagystan mart aýynda HHR-e 380 mln kub metr gaz iberdi, bu görkezijini ýene-de aýda 100 mln kub metre çenli artdyryp bolýar. Özbegistan gaz ibermelerini doly togtadandan bäri 3 aý geçenden soň, ibermelerini dikeltdi we mart aýynda HHR-e 140 mln kub metr iberdi. Bu görkezijini dört esseden gowrak artdyryp bolar.

Öň, maý aýynda Sian şäherinde «Merkezi Aziýa – Hytaý» sammitiniň barşynda HHR-iň Başlygy Si Szinpin sebitiň döwletleri bilen energetika hyzmatdaşlygyny giňeltmek barada çykyş etdi.

Bu günki gün 2009-njy ýylyň dekabrynda ulanyşa girizileninden bäri Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisi boýunça 350 mlrd kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi.

Häzirki wagtda gaz ibermeleri Türkmenistan-Özbegistan-Gazagystan-Hytaý gaz geçirijisiniň üç şahasy boýunça amala aşyrylýar. Ýurtlaryň arasynda dördünji şahany gurmak hakynda ylalaşyk gazanyldy. Ol ibermeleri ýylda 65 mlrd kub metre çenli artdyrmaga mümkinçilik berer.

Başga makalalar
162b952ebbea36.jpeg
«Türkmennebit» DK nebit guýularynyň öndürijiligini artdyrmak maksady bilen, HHR-niň kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar

«Türkmennebit» döwlet konserni Hytaýyň nebithimiýa korporasiýasynyň ýanyndaky Halkara nebit hyzmatlar kompaniýasy bilen guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak boýunça ýöriteleşdirilen elin hyzmatlary ýerine ýetirmek barada şertnama baglaşdylar. Bu Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasynda göz öňünde tutulýar.


162b5511e26dc2.jpeg
BMG «ýaşyl» tehnologiýalary özleşdirmekde Türkmenistana ýardam etmäge taýýar

Birleşen Milletler Guramasy we onuň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy (UNEP) «ýaşyl» tehnologiýalary özleşdirmekde Türkmenistana ýardam etmäge we global energetiki geçiş döwründe aktual bolan ylmy maglumatlaryň ählisine elýeterlilik hödürlemäge taýýar.


162b54af640229.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy AÖB-niň täze wekili bilen TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek meselesini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Aziýa Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň täze Direktory Artur Andrisýagyň arasynda penşenbe güni geçirilen duşuşykda Aziýa Ösüş Banky bilen özara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162b585a3007d8.jpeg
Türkmenistanyň alymlary «Derweze» kraterini göz astyna almagyň usulyny işläp düzdüler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň ylmy-barlag institutynyň alymlary indi altynjy onýyllygyň dowamynda ýanmagyny dowam edýän «Derweze» kraterinde gaz çykmasyny gözegçilige almagyň usulyny işläp düzdüler. Bu barada bu institutyň direktory Baýrammyrat Pirnyýazow penşenbe güni Aşgabatda geçirilen «Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtleri» atly Halkara ylmy maslahatynda eden çykyşynda belläp geçdi.


162b5576e71c7c.jpeg
Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň zyňyndylaryny doly aradan aýyrmagy meýilleşdirýär

Bu maksatlara ýetmeklik Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ileri tutulýan ugurlarynda parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça maksatnamada göz öňünde tutuldy. Bu maksatnama Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynyň çäklerinde ýerine ýetiriler. Bu barada penşenbe güni Aşgabatda geçirilen «Uglewodorodlary çykarmagyň ekologiýa jähtleri» Halkara ylmy maslahatynyň barşynda habar berildi.