ÝB — Merkezi Aziýa forumynda ulag, nebitgaz we beýleki pudaklarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meseleleri maslahatlaşyldy

14:12 22.05.2023 1667

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7695/original-1646b0d7947fc6.jpg

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Serdar Joraýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti 19-njy maýda Almatyda geçirilen  ikinji ÝB — Merkezi Aziýa ykdysady forumyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçihanasy habar berýär.

Türkmen wekiliýeti Ýewropa Bileleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça ýokary derejeli umumy mejlisiň işine gatnaşdy.

Forumyň esasy mowzuklary ÝB bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ýaşyl we sanly geçiş we iş gurşawyny gowulandyrmak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek boldy. Şeýle hem gatnaşanlar, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri bilen bilelikde işlenip düzülen ÝB başlangyçlaryny we strategiýalaryny göz öňünde tutup, söwda ösüş mümkinçiliklerine garadylar.

Duşuşykdan soň bilelikdäki beýannama kabul edildi.

Almaty forumynyň çäginde Türkmenistanyň wekiliýeti Ýewropa Toparynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti Waldis Dombrowskiý, Estoniýanyň Daşary işler ministrliginiň global meseleler boýunça wise-kansleri Mýart Wollmer we Halkara Söwda merkeziniň ýerine ýetiriji direktory Pamela Kouk-Gamilton bilen aýratyn duşuşyklar geçirdi.

Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen geçirilen gepleşiklerde hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ulag infrastrukturasy, ýaşyl energetika, oba hojalygy we nebit-gaz pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Şeýle hem taraplar, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň strategiki taýdan möhüm pudaklaryna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň mümkinçiliklerine garadylar.

Başga makalalar
1610bca480f8d6.jpeg
Türkmenistan we Täjigistan ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär

Türkmenistanyň we Täjigistanyň Liderleri çarşenbe güni geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça demir ýol ulaglary, ýolagçylary we ýükleri daşamak hem-de üstaşyr geçirmek ulgamynda hyzmatdaşlyk etmekde hökümetara ylalaşyklara gol çekdiler.


1610bca7e67b38.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow we Emomali Rahmon söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegi ylalaşdylar

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Emomali Rahmonyň arasynda çarşenbe güni geçirilen gepleşikleriň netijesinde taraplar Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 2022-2023-nji ýyllarda haryt dolanyşygyny köpeltmek barada «Ýol kartasyna» gol çekdiler.


1610bb8c2f0c58.jpeg
Türkmenistan we Täjigistan nebit önümlerini we suwuklandyrylan gazy ibermek boýunça Hökümetara ylalaşygyna gol çekdiler

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Nebit önümlerini we suwuklandyrylan uglewodorod gazyny ibermek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga gol çekildi.


162ce693deab72.jpeg
2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda zähmet haklary, pensiýalar we döwlet kömek pullary ýokarlandyrylar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda Türkmenistanda aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyrylar. Degişli resminama Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


16433da5fe518b.jpeg
Täze «gara altynly» guýular

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli Maksatnamasyny» üstünlikli amala aşyrýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň burawlaýjylary «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» geçen üç aýynda gazuw işleri tamamlanan guýularyň altysyny nebitgaz çykaryjylara ulanmaga berdiler. Gazanylan bu zähmet üstünliklerinde «Goturdepe» we «Nebitdag» buraw işleri müdirlikleriniň burawlaýjylarynyň mynasyp goşantlary bar.