Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

14:23 17.03.2023 2393

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7099/original-16413eb5849a72.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň  02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.

Müdirligiň burawlaýjylary şu gaz guýusynda gaýratly hem tutanýerli zähmet çekip, guýynyň burawlaýyş işlerini iki müň üç ýüz otuz üç metr çuňluga ýetirdiler. Olar özlerine döwletimiz tarapyndan berilýän bimöçber kömek-goldawlar hem-de guýulary burawlamakda toplanylan baý tejribe arkaly iki müň iki ýüz togsan ýedi — iki müň iki ýüz togsan bir metr aralykdan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar. Munuň özi buraw ussasy  Gurbangylyç Amangylyjowyň ýolbaşçylygyndaky burawlaýjylar toparynyň bäş aýyň dowamynda agzybirlikli, egin-egne berip çeken päk zähmetiniň miwesidir.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň awtoulaglar kärhanasynyň ýöriteleşdirilen kämil, döwrebap awtoulaglarynyň, gaz gurluşyk mehanizmleriniň ýokary öndürijilikli, sazlaşykly işledilmegi guýuda burawlaýyş işlerini bellenilen möhletinde üstünlikli ýerine ýetirmeklige şert döretdi. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, gaz guýusy her gije-gündizde alty ýüz ýigrimi sekiz müň kubmetr tebigy gaz berýär.

— 02 belgili ulanyş guýusynda burawlaýyş işlerini üstünlikli geçirmegine geologlar Guwanç Gurdow, Ýazmuhammet Eýupow, burawlaýjylar Kakabaý Çetiliýew, Bäşim Goççyýew, synag geçiriji toparynyň burawlaýjylary Baba Babaýew, Batyr Orazow, Gadam Bagyýew, Orazgeldi Çaryýew dagy saldamly goşant goşdy. Elbetde, bu ulanyş — baha beriş guýusynyň ilkibaşdan şonça mukdarda «mawy ýangyç» bermegi täze ýatagyň baý gaz goruna eýediginiň aýdyň alamatydyr.

Guýudan alnan tebigy gazyň düzüminiň kükürt wodorodsyz — arassa bolmagy bu ýatagyň önüminiň iň esasy aýratynlygydyr. Bu bolsa Şerepli gaz ýatagyndan alynjak tebigy gazyň hili babatynda dünýä ülňüleriniň ölçeglerine doly laýyk bolmagyny şertlendirýär. Şeýle hem gaz käniniň önüminiň ykdysady taýdan bähbidi ýokary bolar.

«Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Kelleli, Garabil gaz känlerinde-de guýulary burawlamak işlerine giň gerim berýärler. Olar täze gaz ýataklaryny özleşdirmeklige döwletimiz tarapyndan berilýän bimöçber kömek-goldawlary üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar — diýip, müdirligiň baş geology Muhammet Saparmyradow gürrüň berýär.

Sapardurdy ÝAÝLYÝEW.

Başga makalalar
162789e0be068c.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

Anna güni Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilen Hökümet mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlendi.


16273670088c36.jpeg
OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.


16274c6c15b545.jpeg
HHR-niň himikleri kömürturşy gazyndan glýukoza öndürmegi öwrendiler

Hytaýly alymlar kömürturşy gazyny elektroliz usulyny ulanmak bilen çylşyrymly uglerod birleşmelerine öwürýän utgaşdyrylan elektrobiologiki ulgamy işläp düzdüler. Ylmy barlagyň düşündirişi Nature Catalysis žurnalynda çap edildi.


16274b97138863.jpeg
Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.


1627392fb94fb2.jpeg
Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibi: gazyň zyýanly zyňyndylaryny azaltmakdan Derweze kraterine çenli

Uglewodorodlary özleşdirmek şertlerinde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmak, şol sanda Derwezedäki gaz krateri boýunça mümkin bolan çözgütler 23-nji iýunda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçiriljek Halkara ylmy maslahatyň gün tertibine girer.