Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

23:51 16.03.2023 4147

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7098/original-16412ba17c3eb6.jpeg

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen tarapyndan işewürlik maslahatyna birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar. Tatarystandan dürli ykdysady ugurlarda ýöriteleşen döwlet edaralarynyň, kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryndan we wekillerinden ybarat wekiliýet geldi.

“KamAZ”, “Tatneft”, “KER-Holding” maşyngurluşyk kärhanalary ýaly öňdebaryjy kompaniýalaryň bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmagy netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysallarynyň hatarynda görkezildi.

Awtomobil, awiasiýa we gämigurluşyk, energetika, himiýa önümlerini, derman we lukmançylyk serişdelerini ibermek, obasenagat toplumy ýaly ugurlarda hem-de beýleki pudaklarda gatnaşyklary ösdürmek üçin uly mümkinçilikler bar.

Şunuň bilen baglylykda, aýratyn ykdysady zolaklary, senagat we tehnoparklary, inžiniring we ylmy-barlag merkezlerini döretmek, nano we IT tehnologiýalary ösdürmek, kompozit serişdelerini we robot tehnikalaryny öndürmek ýaly ugurlarda tejribe alyşmaga, umuman, özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga giň mümkinçilikler açylýar.

Türkmen tarapynyň wekilleri häzirki tapgyrda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmeginde gurluşyk senagatynyň aýratyn orun eýeleýändigini bellediler. Şeýle hem energetika, oba hojalygy, ulag ulgamy, maşyngurluşygy hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi. 

Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň hem-de Tatarystanyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn edaralarynyň wekilleriniň, hususy düzümleriniň we işewürleriniň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Olaryň dowamynda geljekki mümkinçilikler ara alnyp maslahatlaşyldy we mundan beýläk-de özara hereket etmegiň meýilnamalary bellenildi. Hususan-da, duşuşyklaryň barşynda Türkmenistanyň “Halk market” supermarketler söwda toplumy bilen “Naturalnoýe zdorowýe” jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetiniň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda şertnama gol çekildi.

Başga makalalar
1626b7f5a6326f.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti köpugurly hyzmatdaşlygy maslahatlaşmak üçin BAE-de saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary 2022-nji ýylyň 29-30-njy aprelinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherine gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Karara 28-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


1626a2fdc48587.jpeg
HPG 2022-nji ýylda nebiti eksport edijileriň girdejileriniň çaklamasyny ýokarlandyrdy

Halkara pul gaznasy (HPG) Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýanyň nebiti eksport ediji döwletleriniň girdejileriniň 2022-nji ýylda artmagy barada çaklamasyny ýokarlandyrdy. Bu barada çarşenbe güni neşir edilen HPG-niň sebit çaklamasynda aýdylýar.


1626b8f742ae62.jpeg
Öndürijilikli guýular ulanyşa girizilýär

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri «2030-njy ýyla çenli Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny» durmuşa geçirmegiň çäklerinde ndürijiligi artdyrmaklyga gönükdirilen giň möçberli işleri ýerine ýetirýärler.


1626b8ee4b386b.jpeg
Türkmenistanda polipropilen skoçlarynyň täze görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy

«Berk önüm» hususy kärhanasy «BANT» haryt nyşanly gatlakly skoçlaryň görnüşlerini artdyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň metbugat merkezi habar berýär.


16268ee30a4594.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan bilen RF-niň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda şertnama ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek üçin binýat döredýär

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama ikitaraplaýyn gatnaşyklary durnukly ösdürmek üçin pugta hukuk binýadyny döredýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow russiýaly kärdeşi Wladimir Putine iberen hatynda belleýär.