«Abraýly dostlar» ýerli çig maldan polipropilen sapaklarynyň önümçiligini ýola goýdy

21:33 02.02.2023 1434

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6749/original-163db53cf70579.jpeg

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň senagat zolagynda ýerleşýän «Abraýly dostlar» kärhanasy polipropilenden multifilament teksturirlenen ýüplük, tow berilen we tehniki ýüpleri öndürip başlady. Bu barada «Biznes Türkmenistan» internet neşiri habar berýär.

«Polyyarn» haryt nyşany bilen öndürilýän täze, teksturirlenen ýüplük hojalyk mebel önümçiliginde giňden ulanylýar.

Ýüplükler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda we Gyýanlydaky polimer zawodynda işlenip taýýarlanylýan çig maldan öndürilýär.

«Abraýly dostlar» kärhanasy Italiýanyň, Germaniýanyň, Daniýanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Kärhananyň önümçilik kuwwaty ýylda 2400 tonna önüm öndürmäge mümkinçiligi bar.

Bu kärhanada öndürilýän önümler häzirki wagtda Italiýa, Özbegistana, Türkiýä, Belarus Respublikalaryna, Niderlandlar Patyşalygyna, Braziliýa, Beýik Britaniýa, Wenesuela eksport edilýär. Häzirki wagtda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eksport etmek boýunça gepleşikler alnyp barylýar.

Başga makalalar
160d2cedba412e.jpeg
«Nebitgazçykaryş»: bäş aýda 209 nebit guýusy ulanyşa berildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat şäherindäki «Nebitgazçykaryş» kärhanasynyň nebitgaz guýularynyň abatlaýjylary «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda ýokary zähmet üstünliklerini gazanýarlar.


163abe062874fb.jpeg
Birža söwdalarynda daşary ýurtly alyjylara dizel ýangyjy we awiakerosin ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.


164c24b09ba532.jpg
Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň DIM-niň ýolbaşçylary üç ýurduň döwlet Baştutanlarynyň geçiriljek sammitiniň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň, Täjigistan Respublikasynyň daşary işler ministri S.Muhriddiniň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri B.Saidowyň arasynda geçirilen geňeşmelerde üç ýurduň döwlet Baştutanlarynyň şu ýylyň awgust aýynyň başynda Aşgabatda geçiriljek Sammitine taýýarlyk görmek we geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


163abeafa18bbc.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahatynyň we sergisiniň senesi belli boldy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahaty we sergisi indiki ýylyň 25-27-nji oktýabrynda geçiriler.


160d1977a845d8.jpeg
Özbegistan satyjydan «Gazpromdan» türkmen gazyny satyn alyja öwrüldi

Özbegistan “Gazprom” kompaniýasyna gaz satyjydan alyja öwrüldi. Bu barada “Gazprom” kompaniýasynyň ýewro obligasiýalary boýunça resminamalaryna salgylanyp, “Interfaks” habar gullugy duşenbe güni habar berdi.