Birža söwdalarynda daşary bazarlara 24 müň tonnadan gowrak awtobenzin ýerlenildi

19:08 01.02.2023 1677

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6726/original-163d9fa55602ae.jpeg

Duşenbe günni, 30-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 19 mln dollardan gowrak bolan 9 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär.

BAE-den, Türkiýeden we Owganystandan gelen işewürler umumylykda 24,5 müň tonna A-92 kysymly awtobenzin satyn aldylar. Olaryň bir tonnasynyň bahasy 776,5 tonna bahalandyryldy. TNGIZT bilen baglaşylan şertnamalaryň umumy bahasy 19 mln dollardan geçdi.

Satlyga çykarylýan harytlar barada maglumat bilen Türkmenistanyň döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda tanşyp bolýar. Nebitgaz toplumy boýunça birža söwdalary duşenbe-anna günleri 16:30-da, şenbe güni 12:00-da geçirilýär.

Şeýle hem tmex.gov.tm saýtynda funksionalyň platformasynyň kömegi bilen gönüden-göni öndürijiden teklipler bilen tanşyp bolýar. Şeýle hem birža söwdalarynyň durmuşa geçirilişi barada bildirişleri ýerleşdirip bolýar.

Başga makalalar
16274b97138863.jpeg
Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.


1627392fb94fb2.jpeg
Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibi: gazyň zyýanly zyňyndylaryny azaltmakdan Derweze kraterine çenli

Uglewodorodlary özleşdirmek şertlerinde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmak, şol sanda Derwezedäki gaz krateri boýunça mümkin bolan çözgütler 23-nji iýunda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçiriljek Halkara ylmy maslahatyň gün tertibine girer.


16273670088c36.jpeg
OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.


16274c6c15b545.jpeg
HHR-niň himikleri kömürturşy gazyndan glýukoza öndürmegi öwrendiler

Hytaýly alymlar kömürturşy gazyny elektroliz usulyny ulanmak bilen çylşyrymly uglerod birleşmelerine öwürýän utgaşdyrylan elektrobiologiki ulgamy işläp düzdüler. Ylmy barlagyň düşündirişi Nature Catalysis žurnalynda çap edildi.


162722ef136039.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegi ylalaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda taraplar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.