Birža söwdalarynda daşary bazarlara 24 müň tonnadan gowrak awtobenzin ýerlenildi

14:08 01.02.2023 621

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6726/original-163d9fa55602ae.jpeg

Duşenbe günni, 30-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 19 mln dollardan gowrak bolan 9 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär.

BAE-den, Türkiýeden we Owganystandan gelen işewürler umumylykda 24,5 müň tonna A-92 kysymly awtobenzin satyn aldylar. Olaryň bir tonnasynyň bahasy 776,5 tonna bahalandyryldy. TNGIZT bilen baglaşylan şertnamalaryň umumy bahasy 19 mln dollardan geçdi.

Satlyga çykarylýan harytlar barada maglumat bilen Türkmenistanyň döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda tanşyp bolýar. Nebitgaz toplumy boýunça birža söwdalary duşenbe-anna günleri 16:30-da, şenbe güni 12:00-da geçirilýär.

Şeýle hem tmex.gov.tm saýtynda funksionalyň platformasynyň kömegi bilen gönüden-göni öndürijiden teklipler bilen tanşyp bolýar. Şeýle hem birža söwdalarynyň durmuşa geçirilişi barada bildirişleri ýerleşdirip bolýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.