Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi

01:16 08.05.2022 5550

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4536/original-16274b97138863.jpeg

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.

Interfaks agentliginiň habar bermegine görä, OPEC+ ýurtlary iýun aýynda nebitiň çykarylyşynyň çäklerini günde 432 müň barrele çenli artdyrmak meýilnamasyny saklap galmak boýunça ses berdiler. Emma 2021-nji ýylyň awgust aýyndan bäri, çäkleriň meýilnamalaýyn artdyrylmagyna garamazdan, OPEC+ ýurtlary nebiti çykarmagyň rugsat berlen derejesine ýetip bilmeýär. Mart aýynyň netijeleri boýunça olar önümçilik boýunça 1,45 mln b/g yza galýarlar.

Brent nebitiniň iýul aýyndaky fýuçersleriniň bahasy Londonyň ICE birasynda anna güni 0,36% gymmatlap, barreli 111,3 dollara ýetdi. Öňküsi gün olaryň bahasy 110,9 dollara barabardy.

WTI nebitiniň bahasy Nýu-Ýorkuň elektron söwdalar biržasynda 0,31% gymmatlap, barreli 108,6 dollara deň boldy. Öňküsi gün olaryň bahasy 108,26 dollara ýetipdi.

Şol bir wagtda Ýewropa ýurtlary Russiýadan nebitiň importyny çäklendirmäge taýýarlyk görýärler. Şu hepdede Ýewrokomissiýa çäklendirmeleriniň altynjy bukjasynyň çäklerinde rus nebitiniň ÝB ýurtlaryna iberilmegine garaganlyk girizmegi teklip etdi.

«Bazarda RF-den nebit ibermeleriniň mümkin bolan gadaganlygyny öz içine alýan bahany çykarmady. ÝB-niň bu çäklendirmeler bukjasy biýunça ses berişlik indi bolmaly» - diýip,  City Index-iň analitigi Fiona Çinkottanyň sözlerini Bloomberg getirýär. — Bu ýagdaý nebitiň bahalarynyň peseldilmegi üçin islendik synanyşyklar saklar».

ABŞ-nyň häkimiýetleri strategiki ätiýaçlyklaryny doldurmak üçin bazardan nebit satyn alyp başlamak meýillerini yglan etdi. Garaşylyşy ýaly, ABŞ-nyň Energetika ministrligi satyjylardan arzalary eýýäm şu güýzde kabul edip başlar.

Başga makalalar
16180dd5834232.jpeg
Türkmenistan we Owganystan netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge we bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge taýýar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Kabul şäherine saparynyň çäklerinde geçirilen türkmen-owgan gepleşikleriniň jemleri ileri tutulýan ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilendir. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Muttakiniň geçiren metbugat-maslahatynda aýdyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1617f8b7349a4c.jpeg
Owganystanyň Goranmak ministrligi TOPH gaz geçirijisiniň we ýurduň çäginde beýleki taslamaryň gurluşygynda howpsuzlygy kepillendirýär

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Kabul şäherine bolan iş saparynyň çäklerinde Owganystanyň ýokary derejeli döwlet wekilleri bilen birnäçe duşuşyklary geçirdi. Işjeň gepleşikleriň barşynda owgan tarapy bilelikdäki ykdysady taslamalaryň ählisiniň howpsuzlygynyň üpjün ediljekdigini beýan etdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1617f8ab8e10fa.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Kabulda Owganystanyň Hökümet ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystanyň Hökümet ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


164a66a736fd62.jpg
Geljegiň arassa energetikasyny emele getirmekde Türkmenistanyň mümkinçilikleri Brýusselde hödürlenildi

Sişenbe güni Brýusselde geçirilen «Merkezi Aziýa üçin arassa energiýanyň geljegi» atly maslahatda arassa energetikany emele getirmekde Türkmenistanyň baý tejribesi hödürlenildi. Bu tema boýunça Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi Sapar Pälwanow çykyş etdi.


16180e641be306.png
10 aýda «Transneftiň» nebit geçirijileri arkaly Türkmenistandan 1,5 mln tonnadan gowrak nebit iberildi

Ýanwar-oktýabr aýlarynda «Transneftiň» nebitgeçirijileri boýunça Russiýa Federasiýasynyň çäginde Türkmenistandan 1,53 mln tonna nebit üstaşyr geçirildi. Şolardan oktýabr aýynda 80,9 müň tonna «gara altyn» iberildi. Bu barada Interfaks habar berýär.