Gubadag — Daşoguz ýolunyň ugrunda durky abatlanan AÝGB ulyşa girizildi

17:07 04.07.2021 16395

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2499/original-160ded4fb4efdb.jpeg

Gubadag-Daşoguz awtommobil ýolunyň gündogar böleginde düýpli abatlaýyş işleri geçirilen №170 awtoulaglara ýangyç guýujy bekedi ulanyşa girizildi. Düýpli abatlaýyş işlerini TNGIZT-niň «Türkmennebitönümleri» müdirliginiň Daşoguz welaýatynyň gurluşyk-gurnama hojalyk müdirliginiň hünärmenleri ýerine ýetirdiler.

AÝGB ulaglaryň ýygy-ýygydan geçýän böleginde ýerleşýär, bu bolsa onuň sürüjiler üçin zerurlygyny has-da artdyrýar. Gysga wagtyň içinde beket dünýä ülňülerine doly laýyk gelýän häzirki zaman AÝGB öwrüldi. Müşderilere bu ýerde ýangyjyň ähli görnüşleri hödürlenilýär. Birbada birnäçe awtoulaga bu ýerden ýangyç guýup bolýar. Şeýle hem bu ýerde 25 kub metr sygymly täze birnäçe metal gurluşlar oturdyldy.

Benzin, dizel ýangyjy — ählisi ýokary hilli. AÝGB-de oturdylan enjamlar dolulygyna kompýuterleşdirildi. Bir günde täze beket 600-e çenli awtomobile hyzmat etmäge ukyply. Müşderileriň tölegleri nagt hem nagt däl görnüşinde kabul edilýär.

Beketde ýangyn söndürmek üçin ähli zerur enjamlar bar. AÝGB-niň işgärleri yzygiderli lukman gözegçiliginden geçirilýär we ýangyç bilen işlemek boýunça howpsuzlyk gözükdirmelerini alýar.

Başga makalalar
162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cc02836c6b3.jpeg
Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi birinji ýarym ýylyň jemleri boýunça 6% möçberde saklanýar

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşi ýokary derejede — 6 göterim möçberde saklanýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde habar berdi. Mejlisiň barşynda 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri seljerildi.


162ce693deab72.jpeg
2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda zähmet haklary, pensiýalar we döwlet kömek pullary ýokarlandyrylar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda Türkmenistanda aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyrylar. Degişli resminama Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


162ce69aeb4ed7.jpeg
Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alyşda bolar

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alşa çykar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlap geçen anna güni geçiren giňişleýin Hökümet mejlisinde karar kabul etdi.


162cc021d5ee65.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda işiniň netijelerine garaldy

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi.