Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapar bilen gelmegine garaşylýar

14:23 30.06.2021 1923

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2473/original-160daf4f1072ed.jpeg

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly shbetdeşliginde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy diýip, Interfaks-Gazagystan gazak Lideriniň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.

«Ählitaraplaýyn hyzmatdaşlyga amalyýetde itergi bermek üçin Gurbanguly Berdimuhamedow Kasym-Žomart Tokaýewi şu ýyl Türkmenistana resmi sapar bilen gelip görmäge çagyrdy. Onuň çäklerinde birnäçe möhüm resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär. Döwlet Baştutany çakylyk üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de şu ýylyň güýzünde Aşgabatda VI Hazar sammitine gatnaşmaga taýýarlygyny mälim etdi» diýlip habarda aýdylýar.

Mundan başga-da, taraplar Merkezi Aziýada sebit hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça toplumlaýyn çäreler barada pikir alyşdylar. «Kasym-Žomart Tokaýew Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň nobatdaky Konsultatiw duşuşygyny Türkmenistanda geçirmek barada Gurbanguly Berdimuhaemdowyň başlangyjyny goldady» - diýlip habarda aýdylýar.

Dostlukly döwletiň Baştutany türkmen Liderini doglan güni bilen gutlady we hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, abadançylyk hem-de döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikler arzuw etdi.

Belläp geçsek, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen Azerbaýjanyň, Özbegistanyň, Belarusuň, Birleşen Arap Emirlikleriniň we beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary gutladylar.

Başga makalalar
1655b047c8d997.jpg
Türkmen-eýran hökümetara toparynyň mejlisiniň jemleri boýunça hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi

17-18-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-eýran hökümetara toparynyň 17-nji mejlisi energetika we awtoýollaryň gurluşygynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara gol çekmek bilen tamamlandy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162d130b468ff0.jpeg
Türkmenistan bilen Özbegistanyň haryt dolanyşygy 2021-nji ýylda ABŞ-nyň 902 mln dollaryna ýetdi — Şawkat Mirziýoýew

Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky haryt dolanyşygy 5 esse köpeldi. 2021-nji ýylda bu görkeziji ABŞ-nyň 902 mln dollaryna barabar boldy. Bu barada Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Daşkentde Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen geçirilen duşuşygyň jemleri boýunça belledi.


1655b04200c7ed.jpg
Aşgabat we Tähran gaz hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar

18-nji noýabrda Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisinde taraplar gaz hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar. Bu barada TDH habar berdi.