«Lukoýl» türkmen-azerbaýjan «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär

03:41 05.06.2021 16680

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2323/original-160b9f11399bf3.jpeg

Russiýanyň «Lukoýl» nebit kompaniýasy Hazar deňzindäki türkmen-azerbaýjan “Dostluk” ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň prezidenti Wagit Alekperow Sankt-Peterburgda geçirilýän Halkara ykdysady forumynyň çäklerinde aýtdy diýip, Interfaks agentligi habar berdi.

Alekperow “Dostluk” taslamasynyň ara alnyp maslahatlaşylýandygyny we Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň häzirki wagtda hökümetara şertnamany taýýarlaýandygyny belledi. «Lukoýl» türkmen-azerbaýjan «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmak isleýär, emma kompaniýa taslamada näçe paý aljakdygyny bilenok.

Şu ýylyň 21-nji ýanwarynda Aşgabatda “Dostluk” uglewodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek boýunça Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň hökümetleriniň arasynda özara düşünişmek Ähtnamasyna gol çekildi. Bilermenler “Dostluk” ýatagynyň ätiýaçlyk gorunyň takmynan 50 million tonna nebite barabardygyny çaklaýarlar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýanyň “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperow bilen fewral aýynyň 18-ne Aşgabatda geçiren duşuşygynda “Lukoýl” kompaniýasynyň “Dostluk” ýatagyny özleşdirmäge gatnaşmak meýlini Türkmenistanyň goldaýandygyny hem-de bu taslamany durmuşa geçirmek boýunça anyk maýa goýum tekliplerine garamaga taýýardygyny aýtdy.

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Aşgabatda maý aýynda geçirilen halkara forumda «Türkmengaz» DK-nyň başlygynyň orunbasary Guwanç Agajanow «Dostluk» ýatagynyň özleşdirilmeginiň ýurda günbatar tarapa tebigy gaz eksport etmekde täze mümkinçilikleri açjakdygyny belledi.

Başga makalalar
1616d11918d160.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň bahasy 16 million dollara golaý boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


1616d1115de3a8.jpeg
Prezident 2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetini makullady

Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet býujetiniň hödürlenen taslamasyny makullap, 2022-nji ýyl üçin ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasyny Milli Geňeşiň Mejlisiniň garamagyna ibermek hakyndaky resminama gol çekdi.


1616d1205a2be5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletlerini ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge çagyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 15-nji oktýabrda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn tertipde geçirilen mejlisine gatnaşdy.


1647054801500d.jpg
BMG-niň missiýasynyň ýolbaşçysy bilen gepleşiklerde Owganystany dikeltmek boýunça halkara özara gatnaşyklaryň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Roza Otunbaýewa bilen geçiren gepleşiklerinde Owganystany dikeltmek bilen bagly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde halkara gatnaşyklarynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


164705956d8e72.jpg
Türkmenistan we Gazagystan energetika, oba hojalygy, ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär

2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Gazagystanyň ikitaraplaýyn haryt dolanyşygy 72% artyp, 438 mln dollara deň boldy. Bu barada Gazagystanyň Ykdysadyýet ministrligi Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýaryň Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara gazak-türkmen 12-nji mejlisinde eden çykyşyna salgylanyp habar berdi. Mejlis 15-nji maýda Astanada geçirildi.