«Galkynyş» käninde guýulary berkitmek we sementlemek boýunça işler üstünlikli alnyp barylýar

21:17 03.06.2021 3947

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2317/original-160b872e0a63dc.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň tamponaž müdirliginiň hünärmenleri guýulary berkitmek we sementlemek, olaryň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, duz-kislotaly işläp taýýarlamak işinde baý tejribe hem-de gymmatlyk başarnyklary edindiler. 2021-nji ýylyň dört aýynda müdirligiň burawçylary 9 mln 906 müň manatlyk sement işlerini ýerine ýetirdiler.

Şu ýylyň başyndan bäri «Galkynyş» käninde müdirligiň gazçylary tarapyndan № 283 guýuda turbalary sementlemek we berkitmek boýunça işler üstünlikli amala aşyryldy. Şol kände plastlaryň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen № 203, 205, 310 guýularda duz-kislotaly işläp taýýarlama işleri üstünlikli ýerine ýetirildi.

Häzirki wagtda «Kerwen» ýatagyndaky №1 guýuda müdirligiň gazçylary turbalary sementleýji ergin bilen berkitmegi meýilleşdirýärler.

Guýulary sementlemek işi olarda gurnama işleriniň ähli tapgyrlarynda düýpli ünsi talap edýän çylşyrymly wezipedir. Hünärmenleriň ýokary hünär taýýarlygy we döwrebap tehnikalaryň ulanylmagy netijesinde tamponaž müdirligi öňde goýlan önümçilik wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirýärler.

Müdirligiň ygtyýarynda alty sany ýokary tehnologik sementleýji desgalar bolup, olar guýulary sementlemek we berkitmek ulgamynda hyzmatlaryň giň toplumyny hödürlemäge ýardam edýär.

Başga makalalar
1616d11918d160.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň bahasy 16 million dollara golaý boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


1616d1115de3a8.jpeg
Prezident 2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetini makullady

Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet býujetiniň hödürlenen taslamasyny makullap, 2022-nji ýyl üçin ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasyny Milli Geňeşiň Mejlisiniň garamagyna ibermek hakyndaky resminama gol çekdi.


1616d1205a2be5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletlerini ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge çagyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 15-nji oktýabrda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn tertipde geçirilen mejlisine gatnaşdy.


1647054801500d.jpg
BMG-niň missiýasynyň ýolbaşçysy bilen gepleşiklerde Owganystany dikeltmek boýunça halkara özara gatnaşyklaryň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Roza Otunbaýewa bilen geçiren gepleşiklerinde Owganystany dikeltmek bilen bagly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde halkara gatnaşyklarynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


164705956d8e72.jpg
Türkmenistan we Gazagystan energetika, oba hojalygy, ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär

2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Gazagystanyň ikitaraplaýyn haryt dolanyşygy 72% artyp, 438 mln dollara deň boldy. Bu barada Gazagystanyň Ykdysadyýet ministrligi Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýaryň Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara gazak-türkmen 12-nji mejlisinde eden çykyşyna salgylanyp habar berdi. Mejlis 15-nji maýda Astanada geçirildi.