TOPH taslamasy, “Galkynyş” käni we Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny ösdürmegiň beýleki ugurlary – TEIF 2024 forumynyň üns merkezinde

15:11 25.04.2024 1037

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10631/original-16629ee56cfece.jpg

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Amanow çarşenbe güni öz işine başlan Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme mejlisinde eden çykyşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmegiň barşy barada habar berdi.

“Häzirki wagtda TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginde turba geçirijiniň gönüleýin bölegini ulanyşa girizmäge taýýarlyk işleri tamamlanyp barýar we owgan böleginde gurluşyga başlamak boýunça işler alnyp barylýar” diýip, Batyr Amanow belledi.

Wise-premýer şeýle hem TOPH gaz geçirijisini tebigy gaz bilen üpjün etmek üçin çig mal binýady bolup durjak “Galkynyş” käniniň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak babatynda geçirilýän işler barada hem durup geçdi.

“Belläp geçmeli zatlaryň iri hem, energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýeleýän “Galkynyş” käni ýurdumyz üçin möhüm syýasy hem ykdysady ähmiýete eýedir. Türkmen tebigy gazynyň halkara bazarlaryna ibermek mümkinçiliklerini giňeltmek üçin käni tapgyrlaýyn özleşdirmek işleri dowam edýär” diýip, wise-premýer belledi.

Hususan-da, “Galkynyş” känini işläp taýýarlamagyň üçünji tapgyry ýyllyk kuwwaty 33 mlrd kub metr bolan TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy üçin çig mal binýady hökmünde hyzmat eder.

Batyr Amanow çykyşynda Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän ähli taraplar bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlyga ägirt uly ähmiýet berýändigini nygtady.

“Biz iri möçberli ykdysady wezipeleri durmuşa geçirmek üçin daşary ýurt maýa goýumlaryny we öňdebaryjy tehnologiýalary çekmegi dowam etdirmegi meýilleşdirýäris. Şunuň bilen baglylykda, ýakyn geljek üçin nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny we meýilleşdirilýän möhüm taslamalary belläp geçmek isleýärin” diýip, Amanow belledi.

Şolaryň hatarynda wise-premýer şulary belläp geçdi: TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy, Hazar deňziniň türkmen bölegini özleşdirmek üçin daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek, (Blok 11, 12, 16, 21, 23, 24), uglewodorodlary çykarmak, çuňlaşdyryp gaýtadan işlemegiň gerimini giňeltmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmek, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary bilen tejribe alyşmak, seýsmo barlag we geologo-gözleg işlerini geçirmek.

Başga makalalar
1610bca480f8d6.jpeg
Türkmenistan we Täjigistan ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär

Türkmenistanyň we Täjigistanyň Liderleri çarşenbe güni geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça demir ýol ulaglary, ýolagçylary we ýükleri daşamak hem-de üstaşyr geçirmek ulgamynda hyzmatdaşlyk etmekde hökümetara ylalaşyklara gol çekdiler.


1610bca7e67b38.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow we Emomali Rahmon söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegi ylalaşdylar

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Emomali Rahmonyň arasynda çarşenbe güni geçirilen gepleşikleriň netijesinde taraplar Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 2022-2023-nji ýyllarda haryt dolanyşygyny köpeltmek barada «Ýol kartasyna» gol çekdiler.


1610bb8c2f0c58.jpeg
Türkmenistan we Täjigistan nebit önümlerini we suwuklandyrylan gazy ibermek boýunça Hökümetara ylalaşygyna gol çekdiler

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Nebit önümlerini we suwuklandyrylan uglewodorod gazyny ibermek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga gol çekildi.


16555bf209339b.jpg
Aşgabatda 17-19-njy noýabrda «Iran Project» sergisi we türkmen-eýran işewürler forumy geçiriler

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2023-nji ýylyň 17–19-njy noýabrynda geçiriljek Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisini geçirmäge taýýarlanýar.


16555bed1c3046.jpg
Nebitgaz, ulag, ekologiýa — Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda

Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça komitetleriň başlyklary R.Meredowyň we H.Tsubaýyň arasynda geçirilen söhbetdeşlikde energetika, gaz-himiýa we nebiti gaýtadan işlemek pudaklardaky, ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky we daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine üns çekildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.