Halkara olimpiadasy tamamlandy

10:08 23.04.2024 241

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10592/original-16627423a4949e.jpg

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 17 — 19-njy aprelinde ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasy (OIOIUS-2024) hem-de olimpiadanyň çäginde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary» atly halkara ylmy-amaly maslahat we sergi geçirildi.

II Açyk halkara informatika olimpiadasy Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-da berkitmek, ylym-bilim ulgamyndaky milli tejribäni yzygiderli kämilleşdirmek, ýaş zehinleri ýüze çykarmak, olaryň arasynda wajyp ylmy garaýyşlar we meseleler boýunça pikir alyşmalary, çekeleşikleri guramak maksady bilen geçirildi.

Halkara olimpiada ýurdumyzyň we dünýäniň onlarça döwletinden, ýagny Russiýa Federasiýasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Germaniýanyň, Rumyniýanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Owganystanyň, Belarus Respublikasynyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Ermenistanyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň, Katar Döwletiniň, Liwiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlary we mugallymlary gatnaşdy. Has takygy, olimpiadada ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň 50-den gowrak ýokary okuw mekdebinden jemi 350-ä golaý talyp, 30-dan gowrak daşary ýurtly ýolbaşçy mugallym hasaba alyndy.

Olimpiada iki tapgyrda geçirildi. Birinji tapgyrda dürli meseleleri çözmek üçin niýetlenilen programmalary işläp düzmek bilen baglanyşykly 5 sany ýumuş hödürlenildi. Olimpiadanyň ikinji tapgyrynda bolsa kiberhowpsuzlyk meselelerini toplumlaýyn çözmek üçin tehniki ýumuşlar hödürlenildi. Talyp ýaşlaryň öz ugurlary boýunça görkezen ukyp-başarnyklary, ýeňşe bolan mizemez hyjuwy olimpiadanyň has-da çekeleşikli bolmagyna getirdi.

II Açyk halkara informatika olimpiadasynyň netijeleri boýunça türkmen talyplary 10 sany altyn, jemi bolsa 43 medala mynasyp boldular. Ikinji orna 17 medal bilen rus talyplary eýe boldy. Hytaý Halk Respublikasynyň talyp ýaşlarynyň topary bolsa 10 medal gazanyp, üçünji orna mynasyp boldy. Olimpiadanyň çäginde geçirilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary» atly halkara ylmy-amaly maslahatda halkara olimpiadasynyň ýeňijileri altyn, kümüş we bürünç medallar, degişlilikde, 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli diplomlar bilen dabaraly ýagdaýda sylaglanyldy. Olimpiadanyň ähli gatnaşyjylaryna sertifikat berildi. Ýeňiji talyplaryň ylmy ýolbaşçylaryna diplomlar gowşuryldy.

Bu iri çäräniň meýilnamasyna laýyklykda, oňa gatnaşyjy myhmanlar paýtagtymyz Aşgabadyň hem-de ýurdumyzyň gözel ýerleri, medeni-taryhy ýadygärlikleri, teatrlar, muzeýler, ýokary okuw mekdepleri bilen tanyşdyryldy.

Başga makalalar
1650abf2fbbb3b.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.


161a7540be6cc2.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Duşenbede ikitaraplaýyn we sebit hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

«Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen geçiren duşuşygynda ikitarapalýyn we sebit hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1650abf888bb06.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birinji duşuşygyna gatnaşdy

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni, günüň ikinji ýarymynda “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji taryhy duşuşygyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


1650a9a7e033b4.jpg
Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri: koreý kompaniýalary Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga ymtylýarlar

Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri Han Dok Sun Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy bilen duşuşygynda öňdebaryjy koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanyň nebit-gaz we nebithimiýa taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändiklerini nygtady. Bu barada türkmen daşary syýasat edarasy habar berdi.


161a753add5ff3.jpeg
Russiýa bilen Türkmenistanyň Owganystan babatda çemeleşmeleri ýakyn — RF-niň ilçisi

Geçen ýekşenbe güni Aşgabatda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) döwlet Baştutanlarynyň 15-nji sammitiniň jemleri boýunça penşenbe güni guralan brifingde eden çykyşynda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçisi Aleksandr Blohin Owganystandaky ýagdaýa çemeleşmekde Moskwa bilen Aşgabadyň çemeleşmeleriniň ýakynlygyny belledi.