Ertir Parižde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumy öz işine başlar

06:00 23.04.2024 932

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10583/original-166273d5f4c515.jpg

Ertir, 24-nji aprelde Fransiýanyň paýtagty Parižde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy (TEIF — 2024) öz işine başlar. TEIF — 2024-iň guramaçylary bolup «Türkmennebit», «Türkmengaz» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy, «Turkmen Forum» we «GaffneyCline» kompaniýalary hyzmatdaşlykda çykyş eder.

Pariž forumynyň maksady Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň nebitgaz, energetika, ulag we aragatnaşyk pudaklaryna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek bolup durýar.

Forumda nebitiň we gazyň öndürilmegi, daşalmagy we gaýtadan işlenilmegi, gaýtadan dikeldip bolýan energetikany ösdürmek we energetika pudagyny mundan beýläk-de durnukly ösdürmek barada halkara gepleşikleri ýaýbaňlandyrmak bilen baglanyşykly özara gatnaşyklaryň geljegini ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar.

Forumyň işine Türkmenistanyň milli guramalary we ministrlikleri gatnaşar. «Türkmennebit», «Türkmengaz» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, «Türkmenhimiýa» döwlet konserni, Türkmenistanyň Energetika ministrligi, NAPECO, TAPI «Pipeline Company Limited», «Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz instituty geljekki maýadarlara täze maýa goýum taslamalary barada ygtybarly we giňişleýin maglumat bererler.

24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek forumyň çäklerinde uglewodorod känlerini işläp taýýarlamakda metan zyňyndylaryny we ugurdaş gazy azaltmagyň netijeli çözgütleri ara alnyp maslahatlaşylar.

TEIF — 2024-de «Uglewodorodlar çykarylanda metan we kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaltmak» temasy boýunça panelleýin diskussiýanyň çäklerinde Türkmenistanyň hem-de BMG-niň öňdebaryjy bilermenleri, OPEK-niň, HEA-nyň we halkara kompaniýalarynyň wekilleri öz garaýyşlaryny beýan ederler.

Ýokary wezipeli çykyş etjekleriň hatarynda OPEK-niň baş sekretary Haýtam al-Gaýs, BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary we BMG-niň ÝYK-nyň ýerine ýetiriji sekretary Tatýana Molçan, Halkara gaz bileleşiginiň prezidenti Li Ýalan, şeýle hem birnäçe öňdebaryjy energetika, gurluşyk, ulag we maliýe kompaniýalarynyň wekilleri bar.

TEIF — 2024-iň çäklerinde türkmen kompaniýalarynyň hem-de daşary ýurtly maýadarlaryň işewür duşuşyklary Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ileri tutulýan ugurlaryna göni maýa goýumlaryny çekmek boýunça mümkinçilikleri mundan beýläk hem giňeltmäge ýardam eder.

Şeýle hem Parižde geçiriljek halkara forumyň çäklerinde beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan birnäçe medeni çäreler geçiriler.

Çäräniň guramaçylary bolup Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, ýurdumyzyň Fransiýadaky ilçihanasy we Türkmenistanyň ÝUNESKO-daky hemişelik wekilligi bilelikde çykyş eder.

Ussa USSAÝEW,
«Nebit-gaz» gazetiniň baş redaktory.
Aşgabat — Pariž.

Başga makalalar
1610bca480f8d6.jpeg
Türkmenistan we Täjigistan ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär

Türkmenistanyň we Täjigistanyň Liderleri çarşenbe güni geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça demir ýol ulaglary, ýolagçylary we ýükleri daşamak hem-de üstaşyr geçirmek ulgamynda hyzmatdaşlyk etmekde hökümetara ylalaşyklara gol çekdiler.


1610bca7e67b38.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow we Emomali Rahmon söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegi ylalaşdylar

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Emomali Rahmonyň arasynda çarşenbe güni geçirilen gepleşikleriň netijesinde taraplar Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 2022-2023-nji ýyllarda haryt dolanyşygyny köpeltmek barada «Ýol kartasyna» gol çekdiler.


1610bb8c2f0c58.jpeg
Türkmenistan we Täjigistan nebit önümlerini we suwuklandyrylan gazy ibermek boýunça Hökümetara ylalaşygyna gol çekdiler

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Nebit önümlerini we suwuklandyrylan uglewodorod gazyny ibermek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga gol çekildi.


16555bf209339b.jpg
Aşgabatda 17-19-njy noýabrda «Iran Project» sergisi we türkmen-eýran işewürler forumy geçiriler

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2023-nji ýylyň 17–19-njy noýabrynda geçiriljek Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisini geçirmäge taýýarlanýar.


16555bed1c3046.jpg
Nebitgaz, ulag, ekologiýa — Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda

Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça komitetleriň başlyklary R.Meredowyň we H.Tsubaýyň arasynda geçirilen söhbetdeşlikde energetika, gaz-himiýa we nebiti gaýtadan işlemek pudaklardaky, ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky we daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine üns çekildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.