Pakistan 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginden soň TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge girişmäge taýýarlanýar

14:57 22.04.2024 796

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10580/original-166260b4490179.jpg

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynda dört sany hyzmatdaşlaryň biri bolan Pakistan gurluşyk işlerine başlamak üçin 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginiň ahyryna çenli gutarnykly makullama almaga garaşýar. Bu barada Pakistanyň Energetika ministrliginiň nebit bölüminiň howandarlygynda iş alyp barýan we gaz pudagynda strategiki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen meşgullanýan «Inter State Gas Systems» kompaniýasy habar berdi.

S&P Global amerikan mediaholdinginiň noýabrdaky hasabatynda bellenilişi ýaly, islegiň möçberiniň içerki gaz çykaryşdan artýandygy sebäpli, Pakistanda gazy import etmek zerurlygy barha artýar. 2023-nji ýylda giň gerimli özgertmelerden soň we 240 million adamdan geçen ilaty bilen bu ýurtda ykdysady ösüş gaýtadan dikeldilýär.

Garaşylyşy ýaly, TOPH taslamasy Türkmenistanda “Galkynyş” gaz käninden Owganystanda Hyrat we Kandagaryň üsti bilen, Pakistanda Çaman, Žob, Dera-Gazi-Han we Multanyň üsti bilen we hindi-pakistan serhedindäki Fazilka turbageçirijisiniň ahyryna çenli her ýylda 33 mlrd kub metr gaz iberer.

«TAPI Pipeline Company Limited» kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Muhammetmyrat Amanow 24-nji aprelde Parižde Türkmen energetika maýa goýum forumynda energetika geçiş şertlerinde tebigy gazyň çykarylyşynyň geljegine bagyşlap çykyş etmegi meýilleşdirýär.

Başga makalalar
162cc021d5ee65.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda işiniň netijelerine garaldy

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi.


162c7ce7d5f462.jpeg
«Tatneft» Türkmenistanda önümçilik infrastrukturasyny giňeltmäge taýýarlanýar

«Tatneft» rus kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy ýurdumyzda bar bolan önümçilik infrastrukturasyny giňeltmegi meýilleşdirýär. Muňa türkmen habar beriş serişdelerinde neşir edilen degişli tender habar berýär.


162c7cd9a559b7.jpeg
«PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy çagyrýar

«PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy bellige alnan kompaniýalary, guramalary we telekeçileri aşakdaky çärelerine gatnaşmaga çagyrýar:


162cc1b536cc16.jpeg
Ýarym ýylyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 8-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


162c7cf175afe9.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda suwuklandyrylan gazyň bahasy ýokarlandy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda 6-njy iýulda suwuklandyrylan tebigy gazyň bahasy ýokarlandy diýip, ORIENT agentligi habar berýär.