2024-nji ýylyň aprelinde Fransiýada Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçiriler

15:55 15.11.2023 622

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9222/original-1655469b7e3e1c.jpg

2024-nji ýylyň 24-25-nji aprelinde Fransiýanyň paýtagty Parižde Türkmenistanyň energetika maýa goýum forumy geçiriler. Bu barada çäräni guramaçylaryň saýtynda habar berilýär.

Forumyň guramaçylary bolup, «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmenengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan «Türkmen Forum» hojalyk jemgyýeti we «GaffneyCline» britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýär.

Bu çäräniň maksady Türkmenistanyň energetika pudagynyň ähli segmentlerine göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek we energetika pudagynyň mundan beýläk-de durnukly ösüşi boýunça sebit dialogyny güýçlendirmek üçin mümkinçilikleri giňeltmekden ybarat.

Forumyň çäklerinde nebit we gaz öndürmek, ulag we ýangyjy gaýtadan işlemek pudagynda hyzmatdaşlygyň geljegine serediler.

Foruma dünýä belli hünärmenler we halkara energetika ägirtleri gatnaşarlar.

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


164140e2430d50.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr

Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdan daşary mejlisine gatnaşanda çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.