Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň täze bellenen ilçisi bilen ileri tutulýan ugurlarda hyzmatdaşlygyň ösüşini maslahatlaşdy

18:20 14.11.2023 748

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9209/original-16553343b09148.jpg

Duşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ali Mojtaba Ruzbehanini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Bu barada TDH habar berýär.

Işjeň we netijeli ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, BMG-niň çäklerindäki özara hereketlere aýratyn üns berildi. Söhbetdeşler özara hereketleriň ileri tutulýan ugurlarda oňyn ösdürilýändigini nygtap, ýangyç-energetika, ulag-kommunikasiýa toplumlarynda netijeli hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga, gurluşyk, oba hojalygy pudaklarynda dialogy dowam etdirmäge taýýardyklaryny tassykladylar. Bu işde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparyna aýratyn orun degişlidir.

Şeýle hem Eýranyň ýurdumyzyň sebitdäki iň ähmiýetli hyzmatdaşlarynyň biri bolmagynda galýandygyna üns çekildi. Şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady ulgamda deňhukuklylyk, özara bähbitlilik esasynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň döwletara ykdysady gatnaşyklaryň okgunly ösüşine laýyk gelýändigi bellenildi.

Başga makalalar
160b487b86cdc5.png
ABŞ Merkezi Aziýada 39 million dollarlyk býujetli täze energetika maksatnamasyny işe girizdi

Halkara ösüş boýunça ABŞ-nyň agentligi (USAID) Täjigistanyň energetika we suw serişdeleri ministrligi bilen bilelikde Täjigistanda «USAID – Merkezi Aziýanyň energetikasy» atly 39 million dollarlyk býujetli täze bäşýyllyk energetika sebit maksatnamasyny işe girizdi diýip, ABŞ-nyň Täjigistandaky ilçihanasy habar berýär.


160b86efac99a7.jpeg
ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň täze başlygy bilen energohowpsuzlyk we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyklar maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen Başlygy, Ilçi Jon MakGregor bilen duşuşygyň barşynda häzirki bar bolan taslamalaryň durmuşa geçirilişi, şeýle hem hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160b9f11399bf3.jpeg
«Lukoýl» türkmen-azerbaýjan «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär

Russiýanyň «Lukoýl» nebit kompaniýasy Hazar deňzindäki türkmen-azerbaýjan “Dostluk” ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň prezidenti Wagit Alekperow Sankt-Peterburgda geçirilýän Halkara ykdysady forumynyň çäklerinde aýtdy diýip, Interfaks agentligi habar berdi.


160b872e0a63dc.jpeg
«Galkynyş» käninde guýulary berkitmek we sementlemek boýunça işler üstünlikli alnyp barylýar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň tamponaž müdirliginiň hünärmenleri guýulary berkitmek we sementlemek, olaryň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, duz-kislotaly işläp taýýarlamak işinde baý tejribe hem-de gymmatlyk başarnyklary edindiler. 2021-nji ýylyň dört aýynda müdirligiň burawçylary 9 mln 906 müň manatlyk sement işlerini ýerine ýetirdiler.


160b486ce4ed48.jpeg
Energetika ulgamynda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi Diego Ruiz Alonso bilen geçiren duşuşygynda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.