Baş baýramymyzy sowgatly garşylaýarlar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8502/original-164ed887338c96.jpg
«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň düzümine girýän edara-kärhanalaryň işçi-hünärmenleri ýylyň başyndan bäri welaýatda hereket edýän gaz akdyryjy, gaz gysyjy hem-de gaz paýlaýjy desgalar bilen bir hatarda, dolandyryş we önümçilik binalarynyň ýyladyş ulgamlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda Gyşa taýýarlyk işleri müdirligiň merkezi dolandyryş edarasyndan başlap, Ýöriteleşdirilen ulanyş, Merkezi ýyladyş elektrotehniki önümçilik, Jemleýji we üpjün ediji tehniki önümçilik hem-de Awtoulaglar edaralarynda, «Gazawat» senagat meýdançasynda, şeýle hem «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçiriji

Habaryň dowamyny okamak üçin