Suw gözleýjileriň rowaç işleri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8442/original-164e44c7391e1a.jpg
Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary barha golaýlaşýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly senesini mynasyp toý sowgatlary bilen garşylamaklyga şu günlerden uludan taýýarlyk görýärler. Mälim bolşy ýaly, ekspedisiýanyň işjeň agzalary «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan 2023-nji ýyl üçin tassyklanan geologiýa-gözleg işleriniň meýilnamasy boýunça demirgazyk welaýatyň giňişliklerinde burawlaýyş, gözleg-barlag işlerini yzygiderli alyp barýarlar. Şol burawlaýyş işleri

Habaryň dowamyny okamak üçin