Nebiti gaýtadan işleýjileriň gaýratly işleri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8404/original-164dc73a34314f.jpg
Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýän nebitgaz toplumynyň iri kärhanalarynyň biri bolan Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny şowly jemlemek, nebit önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Gaýtada — Hormatly Prezidentimiziň pudagymyzyň öňünde goýan jogapkärli wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmäge agzybirlik bilen gatnaşýarys. Agzybirligiň, jebisligiň bar ýerinde üstünlik hem gazanylýar. Munuň şeýledigine gazanýan maliýe-ykdysady görkezijilerimiz hem aýdyň şaýatlyk edýär — diýip, kärhan

Habaryň dowamyny okamak üçin