«Malaý — Bagtyýarlyk» gaz geçirijisiniň «mawy ýangyç» akymy

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8329/original-164d21932274bc.jpg
«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň iň iri önümçilik düzümi bolan «Bagtyýarlyk» önümçilik meýdançasy döwrebap tilsimatly enjamlar bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman senagat kärhanasydyr. Önümçilik meýdançasy kuwwatly gaz gysyjy hem-de gazy guradyjy desgalary we Meýdançada önümçilik görkezijileriniň hemişe üstünlikli berjaý edilmeginde hyzmat ediş gulluklarynyň gazçylarynyň hem saldamly goşantlarynyň bardygyny aýtmak gerek. Önümçilik meýdançasynyň gaz geçirijileri ulanyş we gözegçilik gullugynyň zähmet adamlarynyň gündelik alyp barýan işleri şunuň bir my

Habaryň dowamyny okamak üçin