«Mawy ýangyjyň» halkara hil derejesinde akdyrylmagy gazanylýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8220/original-164bf634a3b5dd.jpg
«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat-Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Derýalyk» önümçilik edarasynyň gazçylary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir aýyny ýokary zähmet netijelerine beslemek bilen, bu ugur boýunça daşary bazarlara çykarylýan «mawy ýangyjyň» ha Üç iş çalşygynda, gije-gündiziň dowamynda bökdençsiz işleýän toplumda üç ýüz elliden gowrak dürli derejeli işçi-hünärmenleriň agzybirlikde zähmet çekýändigini edaranyň ýolbaşçysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Wepa Baýnazarow biziň bilen söhbetdeşlikde gürrüň berdi. Onuň gürrüňlerine gör

Habaryň dowamyny okamak üçin