Nebitgazçy uçurymlara diplom gowşuryldy

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8092/original-164acf15533c4c.jpg
Hormatly Prezidentimiziň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 23-nji iýunynda «Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda, ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tölegli esasda tamamlan talyplara iki ýyllyk hökmany zähmet tejribesi bolmazdan, diplo 6-njy iýulda geçirilen dabaraly çärede bu okuw mekdebiniň direktory Şamyrat Hydyrow çykyş edip, ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň ýaş hünärmenleri boljak bu uçurymlaryň, hakykatdan-da, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlardygyny, muňa şu günki diplom gowşurylyş dabarasynyň hem şaýatlyk edýändigini belläp

Habaryň dowamyny okamak üçin