«Türkmennebit» DK nebit guýularynyň öndürijiligini artdyrmak maksady bilen, HHR-niň kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar

02:49 28.06.2022 2409

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4916/original-162b952ebbea36.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserni Hytaýyň nebithimiýa korporasiýasynyň ýanyndaky Halkara nebit hyzmatlar kompaniýasy bilen guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak boýunça ýöriteleşdirilen elin hyzmatlary ýerine ýetirmek barada şertnama baglaşdylar. Bu Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasynda göz öňünde tutulýar.

Degişli kararyň taslamasyny döwlet Baştutanynyň garamagyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň оrunbasary Ş.Abdrahmanow hökümet mejlisiniň barşynda hödürledi. 

Resminama laýyklykda, Hytaýyň nebithimiýa korporasiýasynyň ýanyndaky Halkara nebit hyzmatlar kompaniýasy bilen degişli şertnamany baglaşmak göz öňünde tutulýar.

Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitiň gazylyp alynýan möçberlerini ýokarlandyrmak üçin pudaga öňdebaryjy tejribäni giňden çekmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu resminamanyň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegini tabşyrdy.

Başga makalalar
161a753add5ff3.jpeg
Russiýa bilen Türkmenistanyň Owganystan babatda çemeleşmeleri ýakyn — RF-niň ilçisi

Geçen ýekşenbe güni Aşgabatda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) döwlet Baştutanlarynyň 15-nji sammitiniň jemleri boýunça penşenbe güni guralan brifingde eden çykyşynda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçisi Aleksandr Blohin Owganystandaky ýagdaýa çemeleşmekde Moskwa bilen Aşgabadyň çemeleşmeleriniň ýakynlygyny belledi.


161a5b4e6b5fd5.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl-yň» ýolbaşçysy bilen Hazaryň ýataklaryny özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Taraplar Hazar sebitiniň uglewodorod serişdelerini özleşdirmek meseleleri giňişleýin ara alyp maslahatlaşdylar.


1650a9a7e033b4.jpg
Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri: koreý kompaniýalary Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga ymtylýarlar

Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri Han Dok Sun Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy bilen duşuşygynda öňdebaryjy koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanyň nebit-gaz we nebithimiýa taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändiklerini nygtady. Bu barada türkmen daşary syýasat edarasy habar berdi.


1650abf2fbbb3b.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.


161a5b40525c12.jpeg
Suwuklandyrylan gaz we polietilen — TDHÇMB-niň birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.