Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň zyňyndylaryny doly aradan aýyrmagy meýilleşdirýär

20:26 24.06.2022 2628

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4896/original-162b5576e71c7c.jpeg

Bu maksatlara ýetmeklik Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ileri tutulýan ugurlarynda parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça maksatnamada göz öňünde tutuldy. Bu maksatnama Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynyň çäklerinde ýerine ýetiriler. Bu barada penşenbe güni Aşgabatda geçirilen «Uglewodorodlary çykarmagyň ekologiýa jähtleri» Halkara ylmy maslahatynyň barşynda habar berildi.

Bellenilişi ýaly, bu resminama şu ýylyň maý aýynda BMG-niň degişli edarasyna gowşuryldy. Bu maksatnamada atmosferada ýylylygy saklaýan parnik gazy bolup durýan metanyň zyňyndylarynyň azaldylmagyna aýratyn üns berilýär. Tutuş dünýä boýunça alnan da bu günki gün onuň göwrümi 20%-e deňdir. Ekologiýa hem-de howa bu parnik gazynyň zyýanly täsirini öwrenip, alymlar ony antropogen parnik gazlarynyň sanawyna goşdular. Bu gazlaryň zyňyndylary BMG-niň Howanyň üýtgemegi hakynda Çarçuwaly konwensiýasy tarapyndan düzgünleşdirilýär.

Biziň ýurdumyz bu görkezijilere öz maliýe serişdeleriniň hasabyna bolşy ýaly, halkara guramalarynyň, gaznalarynyň we institutlarynyň maýa goýum we tehniki goldawynyň hasabyna ýetmegi meýilleşdirýär.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan halkara ylalaşyklarynyň we konwensiýalarynyň çäklerinde öz üstüne alan borçnamalarynyň ýerine ýetirmek boýunça anyk işleri durmuşa geçirýär. Türkmen alymlary tarapyndan nebitgaz toplumynda energo netijeliligi we energo tygşytlylygy ýokarlandyrmak üçin çäreler işlenip düzüldi. Tebigy gazy çykarmakda, ibermekde, saklamakda we gaýtadan işlemekde zyňyndylary azaltmak boýunça çäreler geçirilýär. Bu kemçilikleriň ýüze çykmak howpuny ýüze çykarmak we peseltmek üçin pes we orta basyşly gaz paýlaýjy torlarda awtomatlaşdyrylan ulgamlar peýdalanylýar.

Şeýle hem gaz üpjünçiligi ulgamynda gaz paýlaýjy torlaryň abatlaýyş işleri geçirilýär, howany zaýalaýjy jisimleriň mukdarynyň dolandyrylmagynyň döwrebap usullary ornaşdyrylýar. Promysel we magistral nebit-gaz geçirijileriniň içinde abatlaýyş we enjamy çalyşmak işleri öz wagtynda geçirilýär.

Başga makalalar
162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cc02836c6b3.jpeg
Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi birinji ýarym ýylyň jemleri boýunça 6% möçberde saklanýar

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşi ýokary derejede — 6 göterim möçberde saklanýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde habar berdi. Mejlisiň barşynda 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri seljerildi.


162ce693deab72.jpeg
2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda zähmet haklary, pensiýalar we döwlet kömek pullary ýokarlandyrylar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda Türkmenistanda aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyrylar. Degişli resminama Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


162ce69aeb4ed7.jpeg
Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alyşda bolar

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç alşa çykar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlap geçen anna güni geçiren giňişleýin Hökümet mejlisinde karar kabul etdi.


162cc021d5ee65.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda işiniň netijelerine garaldy

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi.