Işleriň ilkinji tapgyry tamamlandy

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4864/original-162b16371b60b4.jpeg
Türkmenabat nebit kärhanasynyň Zerger şahamçasynyň durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işlere girişilendigi barada gazetimizde ozal habar beripdik. Ýakynda kärhananyň gurluşyk boýunça baş hünärmeni Batyr Joraýew bilen habarlaşyp, degişli gurluşyk-gurnama işleriniň barşy bilen gyzyklandyk. Şonda — Welaýatymyzyň edara-kärhanalaryny, ilaty nebit önümleri bilen bökdençsiz üpjün etmek, bu gymmatly önümleri abat saklamak maksady bilen giň gerimli işler alnyp barylýar. Şu döwre çenli Zerger şahamçamyzda işleriň uly toplumy berjaý edildi. Şonuň netijesinde işleriň birinji tapgyry üstünlikli tam

Habaryň dowamyny okamak üçin