Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

22:59 09.05.2022 2339

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4549/original-162789e0be068c.jpeg

Anna güni Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilen Hökümet mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlendi.

Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Nebitiň we gaz kondensatynyň çykarylyşynda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada habar berildi. “Türkmennebit” döwlet konserni boýunça nebit çykarmagyň meýilnamasy 100,6 göterim ýerine ýetirildi.

Wise-premýer şu döwürde nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 111,4, benzin öndürmegiň meýilnamasynyň 120,6, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasynyň 115,8, polipropilen öndürmegiň meýilnamasynyň 118,6, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasynyň 107, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasynyň 106,7, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň meýilnamasynyň 111,1, tebigy gazy daşary ýurtlara ibermek boýunça meýilnamanyň 121,9 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi.

Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz toplumynyň işinde belli bir öňegidişligiň bardygyny belledi hem-de wise-premýerden nebitiň we gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak, nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň önümçilik tabşyryklaryny yzygiderli ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly meselelere berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Mundan başga-da, döwlet Baştutany mazudyň, suwuklandyrylan gazyň, polipropileniň we plastmassa turbalarynyň önümçiliginiň kuwwatlyklaryny artdyrmaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady.

Mejlisiň dowamynda wise-premýere Hazar deňzindäki nebitgazly ýataklary maýa goýum serişdeleriniň hasabyna özleşdirmegi we TOPH transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmagy, tebigy gazy daşary ýurtlara ibermek boýunça beýleki halkara taslamalaryň üstünde işlemegi tabşyrdy.

Başga makalalar
16180dd5834232.jpeg
Türkmenistan we Owganystan netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge we bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge taýýar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Kabul şäherine saparynyň çäklerinde geçirilen türkmen-owgan gepleşikleriniň jemleri ileri tutulýan ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilendir. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Muttakiniň geçiren metbugat-maslahatynda aýdyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1617f8b7349a4c.jpeg
Owganystanyň Goranmak ministrligi TOPH gaz geçirijisiniň we ýurduň çäginde beýleki taslamaryň gurluşygynda howpsuzlygy kepillendirýär

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Kabul şäherine bolan iş saparynyň çäklerinde Owganystanyň ýokary derejeli döwlet wekilleri bilen birnäçe duşuşyklary geçirdi. Işjeň gepleşikleriň barşynda owgan tarapy bilelikdäki ykdysady taslamalaryň ählisiniň howpsuzlygynyň üpjün ediljekdigini beýan etdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1617f8ab8e10fa.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Kabulda Owganystanyň Hökümet ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystanyň Hökümet ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


164a66a736fd62.jpg
Geljegiň arassa energetikasyny emele getirmekde Türkmenistanyň mümkinçilikleri Brýusselde hödürlenildi

Sişenbe güni Brýusselde geçirilen «Merkezi Aziýa üçin arassa energiýanyň geljegi» atly maslahatda arassa energetikany emele getirmekde Türkmenistanyň baý tejribesi hödürlenildi. Bu tema boýunça Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi Sapar Pälwanow çykyş etdi.


16180e641be306.png
10 aýda «Transneftiň» nebit geçirijileri arkaly Türkmenistandan 1,5 mln tonnadan gowrak nebit iberildi

Ýanwar-oktýabr aýlarynda «Transneftiň» nebitgeçirijileri boýunça Russiýa Federasiýasynyň çäginde Türkmenistandan 1,53 mln tonna nebit üstaşyr geçirildi. Şolardan oktýabr aýynda 80,9 müň tonna «gara altyn» iberildi. Bu barada Interfaks habar berýär.