Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibi: gazyň zyýanly zyňyndylaryny azaltmakdan Derweze kraterine çenli

15:56 06.05.2022 2181

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4524/original-1627392fb94fb2.jpeg

Uglewodorodlary özleşdirmek şertlerinde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmak, şol sanda Derwezedäki gaz krateri boýunça mümkin bolan çözgütler 23-nji iýunda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçiriljek Halkara ylmy maslahatyň gün tertibine girer.

Forumyň guramaçylary bolup «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri «GaffneyCline» brtitan kompaniýasynyň goldaw bermeginde «Turkmen Forum» bilen hyzmatdaşlykda çykyş eder.

Guramaçylaryň saýtyna bellenilişi ýaly, bu ylmy maslahat zyňyndylaryň atmosfera düşmegini çäklendirmek we ýaşyl energetika tehnologiýalary boýunça barlaglaryň netijeleri we energetika ulgamynda tejribe alyşmak üçin öňdebaryjy bilermenleri, barlagçylary we hünärmenleri bir ýerde jemlemek maksady bilen geçirilýär.

Forumyň barşynda uglewodorodlary öndürmekde we ugurdaş gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmakda innowasion tehnologiýalar, täze eýýamyň energetika taslamalary, «Derweze» gaz krateriboýunça mümkin bolan çözgütler, halkara tejribe we başlangyçlar, Türkmenistanyň energetika toplumyna elýeterli tehniki goldawyň bar bolan ulgamlary we ekologiki hem-de klimatiki maliýeleşdirmegiň täze mümkinçilikleri ýaly meseleler maslahatlaşylar.

Garaşylmagyna görä, maslahatyň işine Türkmenistanyň energetika pudagynyň, şeýle hem döwlet guramalarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri hem-de öňdebaryjy halkara guramalarynyňň, iri maliýe institutlarynyň wekilleri gatnaşar.

Däp bolan forumdan başga-da Zoom Professional platformasynda onlaýn görkeziliş guralar.

Has jikme-jik maglumatlary şu saýtdan alyp bilersiňiz: www.ogt-turkmenistan.com.

Başga makalalar
160e7f3ae2cda9.jpeg
Italiýanyň işewürleri Türkmenistanyň senagat taslamalaryna maýa goýumlaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler

7-nji iýulda göni wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly italýan kompaniýalary üçin «Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri» ýurt tanyşdyryş maslahaty geçirildi.


160e6af2d68d2c.jpeg
Türkmenistanda Garabogazköl aýlagynyň üstünden köpri gurlar

Türkmenistanda Garabogaz aýlagynyň üstünden täze köprini gurmak hem-de oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bäsleşigi yglan ediler. Degişli tabşyrygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşlygynyň barşynda berdi.


1650abf888bb06.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birinji duşuşygyna gatnaşdy

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni, günüň ikinji ýarymynda “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji taryhy duşuşygyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


160e6af6da0b24.jpeg
Gazlift usulynyň hasabyna «gara altynyň» çykarylyşy artýar

«Hazar» gazkompressor desgasynyň hünärmenleri gazlift usuly bilen hereket edýän nebit guýularyna gazy taýýarlamak we ibermek boýunça netijeli işleri alyp barýarlar.


160e7fa22a2c71.jpeg
Köýtendag sebitiniň tebigy serişdeleriniň barlag işleri dowam edýär

Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologogözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler.