OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar

15:58 06.05.2022 2362

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4525/original-16273670088c36.jpeg

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.

Treýderleriň üns merkezinde — OPEC+ mejlisi durýar. Onuň netijeleri boýunça önümçiligi az-kem artdyrmak karary kabul ediler.

OPEC+ tehniki komitetiniň bilermenleri gurama tarapyndan iýun aýynda nebit önümçiligini günde 432 müň barrele çenli artdyrmak meýillerinde galmagy maslahat berdiler diýip, Interfaks-a ýagdaýdan habarly çeşmeler habar berdi.

Penşenbe güni OPEC+ ministrler geňeşi tehniki komitetiň hasabatyna seredýär we OPEC+ ministrler geňeşiniň doly derejedäki duşuşygy üçin maslahatlaryny berýär.

Brent nebitiniň iýuldaky fýuçersleriniň bahasy Londonyň ICE Futures biržasynda 0,72% ýokarlanyp, barreli 110,86 dollara çykdy. Çarşenbe güni onuň bahasy 4,9% artyp, 110,14 dollara barypdy.

WTI nebitiniň fýuçersleriniň bahasy Nýu-Ýork biržasynda 0,41% ýokarlanyp barreli 108,25 dollara ýetdi.

Çarşenbe güni Ýewrokomissiýanyň ýolbaşçysy Ursula fon der Lýaýeniň belleýşi ýaly, ÝK RF-e garşy taýýarlanylýan 6-njy çäklendirmeler bukjasynyň  çäklerinde ÝB ýurtlarynyň ählisine rus nebitiniň importyny gadagan etmek zerur diýip hasaplaýar.

Bloomberg agentliginiň habar bermegine görä, Ýewropa öz kompaniýalaryna Russiýa nebitini ibermekde hyzmatyny, şol sanda ätiýaçlandyrma hödürlemegi gadagan edip biler.

«Nebitiň teklibiniň şular ýaly aşaklama mümkinçiliginiň bilen baglylykda, bazaryň ýokarlanmagy garaşylyşyndan has gowşak» - diýip, Australia & New Zealand Banking-iň çig mal toplumy boýunça analitigi Deniel Haýns belleýär.

Başga makalalar
160e7f3ae2cda9.jpeg
Italiýanyň işewürleri Türkmenistanyň senagat taslamalaryna maýa goýumlaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler

7-nji iýulda göni wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly italýan kompaniýalary üçin «Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri» ýurt tanyşdyryş maslahaty geçirildi.


160e6af2d68d2c.jpeg
Türkmenistanda Garabogazköl aýlagynyň üstünden köpri gurlar

Türkmenistanda Garabogaz aýlagynyň üstünden täze köprini gurmak hem-de oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bäsleşigi yglan ediler. Degişli tabşyrygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşlygynyň barşynda berdi.


1650abf888bb06.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birinji duşuşygyna gatnaşdy

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni, günüň ikinji ýarymynda “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji taryhy duşuşygyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


160e6af6da0b24.jpeg
Gazlift usulynyň hasabyna «gara altynyň» çykarylyşy artýar

«Hazar» gazkompressor desgasynyň hünärmenleri gazlift usuly bilen hereket edýän nebit guýularyna gazy taýýarlamak we ibermek boýunça netijeli işleri alyp barýarlar.


160e7fa22a2c71.jpeg
Köýtendag sebitiniň tebigy serişdeleriniň barlag işleri dowam edýär

Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologogözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler.