«Mawy ýangyç» bilen üpjün edilýär

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4015/original-162147b897f496.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň etraplardaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary häzirki gyş günlerinde welaýatyň medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalarynyň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlary Bu ugurda müdirligiň Daşoguz şäherinde ýerleşýän gaz dolduryjy bekediniň işçi-hünärmenleriniň häzirki wagtda etraplardaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary bilen agzybirlikde durmuşa geçirýän maksada okgunly işleriniň netijesinde uzak örülerde mallaryny ýyly we dok gyşlatmak ugrunda wajyp işleri

Habaryň dowamyny okamak üçin