Sarp edijiler tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün ediler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/3411/original-1619c8b722650c.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty milli ykdysadyýetimizde iň möhüm pudaklaryň biridir. Häzirki wagtda ýurdumyzda onlarça iri we ownuk gaz känleri bar. Olaryň arasynda Merkezi Garagum sebitiniň gaz känleri möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen topragynyň bereket çeşmesi bolan Garagum sährasyndaky baýlyk känlerinden «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirligi tarapyndan her gije-gündizde millionlarça kubmetr tebigy gaz sarp edijilere ugradylýar. Bu ýerde gumuň jümmü

Habaryň dowamyny okamak üçin