Maksada okgunly işler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/3338/original-1619355964b01a.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalygy edarasynyň işgärleri barha golaýlaşýan baky Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk senesini we hünär baýramçylyklary bolan Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamaga şu günlerden uludan ta Etrapdaky hojalyklaryň häzirki günde gaz hojalygy edarasynyň gazçylarynyň tutanýerli zähmeti netijesinde «mawy ýangyjyň» eşretini görüp ýaşaýandyklaryny aýratyn bellemek bolar. Olar şu günler etrabyň çäginde bar bolan dürli ululykdaky gaz geçirijileriň 997 kilometre golaý ýerine talabalaýyk hyzma

Habaryň dowamyny okamak üçin