Maksadymyz şanly ýyly üstünlige beslemek

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2554/original-160ed2bc9c7e7c.jpeg
Mukaddes Garaşsyzlygymyz gazanylandan soň, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny ösdürmeklige giň ýol açyldy we hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde bu ugurda örän uly hem-de möhüm işler amala aşyryldy. Düýpli täzeleniş we uly özgerişler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyn Nebithimiýa senagatynyň iri toplumynyň düzüminde birnäçe kärhanalar hereket edýär. Olaryň arasynda alyp barýan işiniň aýratynlygy we möhümdigi boýunça «Kenar» toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasy (KTÝNK) örän uly ähmiýete eýe bolup durýar. «Kenar» nebit önümlerini saklaýan we ugradýan kärhanasyny Tü

Habaryň dowamyny okamak üçin